GNU KÖNYVTÁRI ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSÍTVÁNY

· Verzió, 1991 június

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Bárki számára megengedett ezen licenc dokumentum szó szerinti kópiáinak másolása és

terjesztése, de nem engedélyezett ennek megváltoztatása.

[Ez a könyvtári ÁNYJ elsõ kiadott változata. 2-nek azért van nevezve, mert

együtt jelenik meg a közönséges ÁNYJ 2-es verziójával.]

Bevezetés

A legtöbb szoftver licencét arra tervezték, hogy megvonja az ön szabadságát a megváltoztatására és terjesztésére. Ezzel ellentétben, a GNU Általános Nyilvános Jogosítvány arra van szánva, hogy garantálja az ön szabadságát szabad szoftver megváltoztatására és terjesztésére- bizonyossá tegye, hogy a szoftver szabad minden felhasználója számára.

Ez a jogosítvány, a Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány számos, külön a Szabad Szoftver Alapítvány által kijelölt szoftvere vonatkozik, és valamely más könyvtárakra, melyeknek a szerzõi ennek a használata mellett döntöttek. Ezt ön is használhatja a saját könyvtáraiban.

Amikor szabad szoftverrõl beszélünk, akkor a szabadságra utalunk, nem az árra. A mi Általános nyilvános Jogosítványainkat arra terveztük,

hogy biztossá tegyék, önnek szabadsága van terjeszteni a szabad szoftverek másolatait (és költséget felszámítani a szolgáltatásért, ha akarja),

amelyek forráskódját megkapja vagy megkaphatja, ha akarja, amely szoftvert megváltoztathat vagy darabjait használhatja új szabad programokban: és tudja azt, hogy megteheti ezeket a dolgokat.

Jogainak védelmére, szükségesnek tartjuk korlátozások megtételét, melyek megtiltják, hogy valaki megtagadja öntõl ezeket a jogokat vagy önt a jogáról lemondásra kérje. Ezek a korlátozások az ön bizonyos kötelezettségeire vannak értelmezve, ha a könyvtárak másolatait terjeszti, vagy módosítja azokat.

Például, ha a könyvtárak másolatait terjeszti, akár ingyen, akár díjazásért, a címzetteknek meg kell adnia mindazokat a jogokat, amelyeket mi megadtunk önnek. Ha összekapcsol egy programot a könyvtárral, át kell adnia a címzettek- nek a fájlok teljes tárgykódját úgy, hogy lehetõségük legyen szétkapcsolni, változtatás után visszakapcsolni a könyvtárhoz és újraszerkeszteni azt. És ismertetnie kell velük ezeket a kikötéseket, hogy õk is megismerhessék jogaikat.

A jogait két lépéssel védjük: (1) szerzõi jogot tartunk fenn, és (2) átadjuk önnek ezt a jogosíványt, amely jogos engedélyt ad a szoftver másolására, terjesztésére és/vagy módosítására.

Továbbá minden szerzõ védelmére, biztosítani akarjuk, hogy bárki megértse, nincs szavatosság ezekre a szabad könyvtárakra. Ha a könyvtárat valaki módosította és tovább adta, azt akarjuk, hogy a címzett tudja, amije van, az nem az eredeti verzió, így egy mások által bevitt bármilyen probléma nem vet rossz fényt az eredeti szerzõk jó hírnevére.

Végül, egy szabad program állandóan fenyegetve van szoftver szabadalmaktól. El akarjuk kerülni azt a veszélyt, hogy szabad program elosztó társaságok egyedileg szabadalmi jogosultsághoz jussanak, így valójában szabadalmazott programmá alakítsák. Ennek megelõzésére kinyilvánítjuk, hogy bármely szabadalom, amelyet valaki védeni kíván, szabad használatú és egyáltalán nem védett.

A legtöbb, valamilyen könyvtár által tartalmazott GNU szoftver a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvánnyal van lefedve, amely utility programok számára van tervezve. Ez a jogosítvány, a GNU Könyvtári Általános nyilvános Jogosítvány bizonyos, erre szánt könyvtárakra vonatkozik. Ez a jogosítvány alig különbözik a közönséges másiktól: feltétlenül olvassa el teljes egészében, és ne tételezze fel, hogy bármi, ami ebben van, ugyanaz, mint a közönséges jogosítványban.

Az ok, amiért külön nyilvános jogosítványunk van számos könyvtárra, az, hogy az emberek általában elhomályosítják a megkülönböztetést, amit mi megteszünk egy program módosítása vagy hozzátétele és annak egyszerû használata között. Egy program hozzáfûzése egy könyvtárhoz, a könyvtár megváltoztatása nélkül számos vélemény szerint egyszerûen a könyvtár használata, és analóg egy utility vagy alkalmazói program futatásával. Azonban szöveg szerinti és jogi értelemben a hozzáfûzött végrehajtható program egy kombinált munka, egy származéka az eredeti könyvtárnak, és a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány így is kezeli azt.

Ennek az elhomályosított megkülönböztetésnek a következtében a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány használata a könyvtárakra nem segítette ered-ményesen a szoftver megosztást, mivel a fejlesztõk legtöbbje nem használta a könyvtárakat. Arra a következtetésre jutottunk, hogy gyengébb feltételek jobban elõsegíthetik a megosztást.

Azonban a nem-szabad programok korlátlan csatlakoztatása megfosztaná azoknak a programoknak a használóit minden jótéteménytõl, amely maguknak a könyvtárak-nak a szabad státusából ered. Ez a Könyvtári Általános Nyilvános Nyilvános Jogosítvány arra van tervezve, hogy lehetõvé tegye nem-szabad programok fejlesztõinek szabad könyvtárak használatát, mialatt ilyen programok használójaként meg- õrzik az ön szabadságát az azokat befoglaló könyvtárak megváltoztatására. (Még nem láttuk, hogyan érhetõ ez el fejléc fájlok megváltoztatása vonatkozá- sában- de megvalósítottuk ezt a könyvtárak tényleges mûködése megváltoztatá- sának vonatkozásában.). Reméljük, hogy ez a szabad könyvtárak gyorsabb fejlesz- tését fogja kezdeményezni.

A másolás, terjesztés és módosítás pontos követelményei és feltételei következnek. Fordítson alapos figyelmet a „könyvtáron alapuló munka'' és a „könyvtárat használó munka'' közötti különbségre. Az elõbbi a könyvtárból származó kódot tartalmaz, míg az utóbbi csak együttmûködik a könyvtárral.

Megjegyezzük, lehetséges egy könyvtár számára, hogy inkább a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvánnyal legyen lefedve, mint ezzel a speciálissal.

GNU KÖNYVTÁRI ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSÍTVÁNY KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK MÁSOLÁGHOZ, TERJESZTÉSHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSHOZ

· Ez a Jogosítvány Egyezmény olyan szoftver könyvtárra vonatkozik, amelyek tartalmaz a szerzõi jog tulajdonos vagy másik jogosult fél által elhelyezett közleményt, amely kijelenti, hogy az terjeszthetõ ennek a Könyvtári Általános nyilvános Jogosítványnak („ezen Jogosítvány''-nak is nevezett) követelményei alatt. Minden jogosultat „ön''-nek címezünk.

A „könyvtár'' szoftver funkciók és/vagy adatok gyûjteményét jelenti, melyek úgy vannak elõkészítve, hogy alkalmasan hozzáfûzhetõk legyenek alkalmazói programokhoz (amelyek használják annak funkcióit és adatait) végrehajtható program kialakítására.

A „Könyvtár'' az alábbiakban olyan szoftver könyvtárat vagy munkát jelent, amely ezen követelmények alatt terjeszthetõ. A „Könyvtáron alapuló munka'' jelenti vagy a Könyvtárat, vagy a szerzõi jog alá tartozó származékos munkát: azt mondhatjuk, egy munkát, amely tartalmazza a Könyvtárat vagy annak egy részét, vagy szó szerint vagy módosulatként és/vagy lefordítva közvetlenül más nyelvre. (A továbbiakban a fordítást beleértjük korlátozás nélkül a „módosítás'' kifejezésbe.)

„Forráskód'' egy munka számára a munka bemutatott formáját jelenti annak módosítása elkészítéséhez. Egy könyvtár esetére a teljes forráskód jelenti az összes forráskódot minden tartalmazott modulra, plusz valamennyi interfész definiáló fájlt, plusz a könyvtárba szerkesztés és beiktatás irányításához használt leírást.

A másoláson, terjesztésen és módosításon túli tevékenységek nincsenek lefedve ezen Jogosítvánnyal, ezek kivülesnek annak hatókörén. A Könyvtárat használó program tevékenysége nincs korlátozva, és egy ilyen program kimenete csak akkor van lefedve, ha annak tartalma a Könyvtáron alapuló munkát képez (függetlenül a Könyvtár használatától az azt író eszközben). Hogy ez mikor igaz, az függ attól, hogy mit csinál a Könyvtár, és mit a program, amely a Könyvtárat használja.

· Másolhatja és terjesztheti a Könyvtár teljes forráskódjának szó szerinti másolatait, ahogy megkapta azt, valamilyen hordozón, feltéve, hogy feltûnõen és alkalmasan mindegyik másolaton közzétesz egy szerzõi jogi közleményt és a szavatosság kizárását: érintetlenül hagy minden közleményt, amely erre a Jogosítványra és a szavatosság hiányára vonatkozik: és ennek a Jogosítványnak a másolatát a Könyvtárral együtt terjeszti.

Felszámíthat díjazást egy másolat átvitelének fizikai közremûködéséért, és választásként felajánlhat szavatossági védelmet díjazásért cserébe.

· Módosíthatja a Könyvtár vagy annak egy része másolatát vagy másolatait, így egy, a Könyvtáron alapuló munkát kialakítva, és másolhatja és terjesztheti az ilyen módosulatokat vagy munkákat a fenti 1. Szakasz követelményei szerint, feltéve, hogy eleget tesz az alábbi feltételek mindegyikének:

· Magának a módosított munkának szoftver könyvtárnak kell lennie.

· Úgy kell létrehoznia a módosított fájlokat, hogy szembetûnõ bejegyzést viseljenek kijelentve, hogy ön megváltoztatta a fájlokat és közölve a változtatás szerint.

· Úgy kell létrehoznia a jogosítandó munka egészét, hogy az díjazás nélkül rendelkezésre álljon minden harmadik fél részére ezen Jogosítvány követelményei szerint.

· Ha egy módosított könyvtárban egy szolgáltatás egy olyan alkalmazói program által átadandó függvényre vagy adat táblázatra hivatkozik, amely használja a szolgáltatást, és egy argumentumon kívül más is átadásra kerül a szolgáltatás meghívásakor, akkor jóhiszemû erõfeszítést kell tennie annak biztosítására, hogy abban az esetben, ha az alkalmazás nem ad át ilyen függvényt vagy táblázatot, a szolgáltatás még mûködjön, és hajtsa végre feladatának bármely részét, amelynek értelme marad.

(például egy négyzetgyök kiszámító függvénynek egy könyvtárban olyan feladata van, amely teljesen jól-definiált az alkalmazástól függetlenül. Ezért a 2d alszakasz megköveteli, hogy ezen függvény által használt alkalmazásból átadott függvénynek vagy táblázatnak opcionálisnak kell lennie: ha az alkalmazás nem adja azt át, a négyzetgyök függvénynek még kell négyzetgyököt számolnia.)

Mindössze ezek a követelmények vonatkoznak a módosított munkára. Ha annak a munkának azonosítható részei nem származnak a Könyvtárból, és indokoltan tekintetbe vehetõk független és önmagukban elkülöníthetõ munkák, akkor ezen Jogosítványt és követelményeit nem kell alkalmazni azokra a részekre, amelyeket elkülönített munkáként terjeszt. De ha ön ugyanezeket a részeket úgy forgal- mazza, mint az egész könyvtáron alapuló munka egy részét, az egész terjeszté-sének meg kell felelnie ezen Jogosítvány követelményeinek, amely megengedi más jogosultaknak a kiterjesztését a teljes egészre, és így mindenkinek és minden részre, attól függetlenül, hogy ki írta azt.

Tehát nem célja ennek a szakasznak, hogy jogokat igényeljen vagy a teljes egészében ön által írt munkákra küzdjön az ön jogáért: inkább az a célja, hogy gyakorolja a könyvtáron alapuló közös munkák terjesztésének és származtatásának ellenõrzési jogát.

Mindamellett, a Könyvtárral (vagy a Könyvtáron alapuló munkával) a nem a Könyvtáron alapuló más munkák puszta felhalmozása a tároló vagy a forgalmazási közegek tömegében nem eredményezi a más munkák ezen Jogosítvány hatókörébe tartozását.

· Választhatja a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány követel- ményeinek alkalmazását ezen Jogosítvány helyett a Könyvtár egy másolatához. Ennek megtételéhez meg kell változtatnia minden közleményt, amely ennek a Jogosítványnak felel meg úgy, hogy az a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány 2. verziójának feleljen meg ezen Jogosítvány helyett. (Ha a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány 2. verziójánál újabb verzió jelenik meg, megadhatja azt a verziót ehelyett, ha akarja.) Ne végezzen más változtatást ezekben a közleményekben.

Ha ez a változtatás egy adott másolatra megtörténik, az visszafordíthatatlan arra a másolatra nézve, így a közönséges GNU Általános Nyilvános Jogosítvány vonatkozik az ennek a másolatnak minden további másolatára és származékára.

Ez a választás akkor hasznos, ha a Könyvtár kódjának egy részét be akarja másolni egy programba, amely nem könyvtár.

· Másolhatja és terjesztheti a Könyvtárat (vagy annak egy részét vagy származékát, a 2. szakasz szerint) tárgykódban vagy végrehajtható formában a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint, feltéve, hogy ellátja azt a megfelelõ géppel-olvasható forráskóddal, melyet a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint kell terjeszteni a kereskedelemben szokásos szoftver csere adathordozókon.

Ha a tárgykód terjesztése egy megnevezett helyrõl történõ másolási elérhetõség ajánlása alapján készült, akkor a forráskód egyenértékû másolási elérhetõség ajánlása alapján készült, akkor a forráskód egyenértékû másolási elérhetõségének ajánlása ugyanarról a helyrõl kielégíti a forráskód terjesztésének követelmé- nyét, ámbár a harmadik felet nem kötelezi a forráskód lemásolására a tárgykóddal együtt.

· Egy programot, amely a Könyvtár valamilyen részének módosulatát nem tartalmazza, de arra tervezték, hogy a Könyvtárral mûködjék, lévén azzal szerkesztve vagy összefûzve, „a Könyvtárat használó munkának'' nevezzük. Az ilyen munka, elkülönítésben, nem a Könyvtár származékos munkája, és ezért kivülesik ezen Jogosítvány hatókörén.

Azonban összefûzve egy, „ a Könyvtárat használó'' egy, a Könyvtár által létrehozott végrehajtható programmal, amely a Könyvtár származéka ( mivel tartalmazza a Könyvtár részét), inkább, mint egy „könyvtárat használó munka''. A végrehajtható program ezért le van fedve ezzel a Jogosítvánnyal. A 6. szakasz közli a követelményeket az ilyen végrehajtható programok terjesztéséhez.

Mikor „a Könyvtárat használó'' egy fejléc fájlból használ anyagot, amely a Könyvtár része, a tárgykód a munka számára lehet a Könyvtár száma- zékos munkája még akkor is, ha a forráskód nem. Hogy ez igaz-e, az különösen fontos, ha a munka összefûzhetõ a Könyvtáron kívül, vagy a munka maga egy könyvtár. Annak a küszöbe, hogy ez igaz legyen, nincs a törvényben pontosan meghatározva.

Ha egy ilyen tárgy fájl csak numerikus paramétereket, adat struktúra elrendezéseket és tartozékokat használ, és kis makrókat és kis inline függvényeket (tíz soros vagy kisebb hosszúságút), akkor a tárgy fájl használata nem korlátozott, tekintet nélkül ara, hogy az egy legálisan származékos munka-e. (Azok a végrehajtható programok, melyek ilyen tárgykódot tartalmaznak plusz a Könyvtár részét, még a 6. szakasz hatálya alá esnek.)

Egyébként, ha a munka a Könyvtárnak egy származéka, akkor a munkához a tárgykódot a 6. szakasz kikötései szerint terjesztheti. Egy ilyen munkát tartalmazó végrehajtható program szinten a 6. szakasz hatálya alá esik, akár hozzá van fûzve közvetlenül magához a Könyvtárhoz, akár nem.

· Kivételként a fenti szakaszhoz, egy „Könyvtárat használó munkát'' szerkeszthet és össze is fûzhet a Könyvtárral olyan munka létrehozására, mely tartalmazza a Könyvtár részeit, és terjesztheti ezeket a munkákat az ön által választott követelmények szerint, feltéve, hogy ezek a követelmények megengedik a munka módosítását az átvevõ saját használatára és a konstruálás megfordítását az ilyen módosulatok visszafejtésére.

Ennek a munkának minden másolatával együtt feltûnõ közleményt kell adnia arról, hogy a munka, amely a Könyvtárat használja és ez a Könyvtár le van fedve ezzel a Jogosítvánnyal. Mellékelnie kell ennek a Jogosítványnak egy másolatát. Ha a munka végrehajtás alatt szerzõi jogi nyilatkozatot jelenít meg, akkor a szerzõi jogi nyilatkozatot hozzá kell számítania ehhez a Könyv- tárhoz, épp úgy, mint a hivatkozást a használó utasítására, hogy másolja le ezt a Jogosítványt. Továbbá meg kell tennie a következõ dolgokat:

· El kell látnia a munkát a teljes, annak megfelelõ géppel-olvasható forráskóddal a Könyvtárhoz, amely tartalmaz minden, a munkában használt változtatást (amelyet a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint kell terjeszteni): és, ha a munka egy, a Könyvtárral összefûzött végrehajtható program, a teljes, géppel-olvasható „a Könyvtárat használó munkával'', tárgykódként és/vagy forráskódként, úgy, hogy a használó módosítani tudja a Könyvtárat és újra össze tudja fûzni, hogy létrehozhasson egy olyan végre- hajtható programot, amely a módosított Könyvtárat tartalmazza. (Magától értetõdõ, hogy az a használó, aki a Könyvtáron megváltoztatja a definíciós fájlok tartalmát, nem lesz szükségszerûen képes visszaszerkeszteni az alkalmazást a módosított definíciók használatához.)

· Mellékelnie kell a munkához egy legalább három évig érvényes írásos ajánlatot arról, hogy átadja ugyanennek a használónak a fenti 6 alszakaszban meghatározott anyagokat a terjesztés megvalósítási költségét meg nem haladó díjazásért.

· Ha a munka terjesztése egy megnevezett helyrõl történõ másolási elérhetõség ajánlása alapján

készült, akkor az ajánlat egyenértékû a fentiekben meghatározott anyagok ugyanazon helyrõl

történõ másolási elérhetõségével.

· Ellenõrizze, hogy a használó már megkapta ezeket az anyagokat, vagy már elküldött egy

másolatot ennek a használónak.

Végrehajtható program esetén „a Könyvtárat használó munka'' szükséges formájába bele kell érteni annyi adatot és utility programot, amennyi abból a végrehajtható program reprodukálásához szükséges. Azonban, speciális kivétel- ként, a terjesztett forráskódnak nem kell semmi olyan tartalmaznia, amit rendes körülmények között az operációs rendszerek fõ elemeiként (compiler, kernel, stb.) terjesztenek (akár forrás, akár bináris formában), amelyek alatt végrehajtható program fut, tekintet nélkül arra, hogy maguk az elemek velejárói a végrehajtható programnak.

Megtörténhet, hogy ez a követelmény ellentmond más tulajdonú könyvtárak jogosítványi korlátozásainak, amelyek nincsenek általános esetben az operációs rendszerhez mellékelve. Ilyen ellentmondás azt jelenti, hogy nem használhatja mindkettõt és vele együtt a Könyvtárat a végrehajtható programban, amelyet terjeszt.

7. Elhelyezhet olyan könyvtári szolgáltatásokat, amelyek egymás mellett egy Könyvtáron alapuló munka egy egyszerû könyvtárban együtt másik könyvtári szolgáltatással, amely nincs lefedve ezzel a Jogosítvánnyal, és terjesztheti ilyen kombinált könyvtárként, feltéve, hogy ezt a két dolgot megteszi:

· Ellátja a kombinált könyvtárat ugyanennek a Könyvtáron alapuló munkának egy másolatával, kombinálatlanul egy másik könyvtári szolgáltatással. Ezt a fenti szakasz követelményei szerint kell terjeszteni.

b) Adjon szembetûnõ nyilatkozatot a könyvtárral arról a tényrõl, hogy annak egy része a Könyvtáron alapuló munka, és elmagyarázva, hogy hol lehet meg- találni a vele járó kombinálatlan formáját ugyanennek a munkának.

8. Nem szabad másolnia, módosítania, aljogosítvánnyal ellátnia, mással összeszerkesztenie, vagy terjesztenie a Könyvtárat, kivéve, ha ez kifejezetten így rendelkezik ezen Jogosítvány szerint. Bármely kísérlet egyébként a Könyvtár másolására, módosítására, aljogosítvánnyal ellátására, mással összeszerkeszté- sére érvénytelen, és automatikusan megszünteti az ön jogait erre a Jogosítvány- ra vonatkozóan. Továbbá, azok a felek, akik kaptak a másolatokból, vagy jogokból, amelyek önt ezen Jogosítvány szerint már nem illették meg, az õ jogosultságuk is megszûnik mindaddig, míg az ilyen partnerségben szolgálat- készek maradnak.

9. Ön nincs ennek a Jogosítványnak a elfogadására kötelezve, mivel nem írta azt alá. Azonban semmi más egyéb nem adhat engedélyt a Könyvtár vagy származékos munkáinak módosítására vagy terjesztésére. Ezeket a mûveleteket a törvény tiltja, ha nem fogadja el ezt a Jogosítványt. Ennek okáért, a Könyvtár (vagy a Könyvtáron alapuló valamely munka) módosítása vagy terjesztése esetén fel kell tüntetnie ezen Jogosítvány ön általi elfogadását, és ezzel annak minden követelményét és feltételét a Könyvtár vagy azon alapuló munkák terjesztésére vagy módosítására.

10. Mindenkor, amikor újra elosztja a Könyvtárat (vagy a Könyvtáron alapuló valamilyen munkát), a címzett automatikusan elnyeri az eredeti jogosult jogosítványát az ezen a kikötések és feltételek tárgyát képezõ Könyvtár másolására, terjesztésére, mással összeszerkesztésére vagy módosítására. Nem köthet ki bármilyen egyéb korlátozást a címzett gyakorlatában, mint amit ebben a törvények megengednek. Nem felelõssége engedékenysége kényszeríteni harmadik felet ezen Jogosítvány iránt.

11. Ha bírósági határozat vagy szabadalom sértés okán vagy egyéb (szabadalom kiadással nem korlátozott) egyéb ok következményeként feltételek vannak önre kiróva (akár bírói rendelkezéssel, megegyezéssel, akár egyéb módon), amelyek ellentmondanak ezen Jogosítvány feltételeinek, ezek nem nyújtanak felmentést önnek ezen Jogosítvány feltételei alól. Ha ön nem tud úgy terjeszteni, hogy együttesen eleget tegyen ezen Jogosítványból eredõ kötelezettségeinek és más ide vonatkozó kötelezettségeinek, akkor ennek következményeként a Könyvtárat egyáltalán nem terjesztheti. Például, ha egy szabadalmi jogosítvány nem engedi meg szerzõi jogdíj-mentesen a Könyvtár újraelosztását bárki által, aki közvet- lenül vagy közvetetten az ön révén másolathoz jutott, akkor az egyetlen lehetõség, hogy eleget tehessen ennek és a Jogosítványnak az, hogy teljesen tartózkodik a Könyvtár terjesztésétõl.

Ha ennek a szakasznak valamely részét érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tartja sajátos körülmények között, a szakasz maradéka van alkalmazásra szánva, és a szakasz egésze más körülmények közötti alkalmazásra van szánva.

Nem célja ennek a szakasznak rábírni önt valamely szabadalom vagy tulajdonjogi

igény megsértésére vagy ilyen igény érvényességéért küzdeni: ennek a szakasznak

egyetlen célja, hogy megvédje a szabad szoftverek terjesztési rendszerének

sértetlenségét, amely a nyilvános jogosítvány gyakorlatában teljesül. Sok ember

adott nagylelkû hozzájárulást az ezzel a rendszerrel terjesztett szoftverek

széles sokaságához bizalommal a rendszerrel terjesztett szoftverek

széles sokaságához bizalommal a rendszer következetes alkalmazása iránt: a

szerzõn/adományozón múlik a döntés, hogy kész szoftvert terjeszteni egy más

rendszerben és az engedélyesre nem hárulhat ez a választás.

Ez a szakasz arra van szánva, hogy teljesen tisztázza, mi a nézetünk ezen Jogosítvány adta támasz fontosságáról.

12. Ha a Könyvtár terjesztése és/vagy használata bizonyos országokban korlátozva van akár szabadalmakkal, akár szerzõi jogi egyezményekkel eredeti szerzõi jog tulajdonos, aki a Könyvtárat ezen Jogosítvány hatálya alá helyezte, hozzátehet egy határozott földrajzi terjesztési határolást, amely kizárja ezeket az országokat, így a terjesztés csak az így ki nem zárt országokban engedélyezett. Ilyen esetben ez a Jogosítvány magába foglalja a határolást, mintha a törzsszövegébe lenne írva.

13. A Szabad Szoftver Alapítvány idõrõl-idõre közzéteheti a Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány javított vagy új változatait. Az ilyen új változatok szellemükben hasonlóak a jelenlegi változathoz, de részletekben eltérhetnek, hogy új problémákat és vonatkozásokat célozzanak meg.

· Ha be akarja foglalni a Könyvtár részeit más szabad programba, amelynek a terjesztési feltételei eltérõek, írásban kérje a szerzõ engedélyét. Amely szoftver esetében a szerzõi jogot a Szabad Szoftver Alapítvány létesítette, írjon a Szabad Szoftver Alapítványnak: mi olykor ezért kivételt teszünk. Döntésünket kettõs cél vezeti, szabad szoftvereink minden származéka szabad státusnak megõrzése és általában a szoftverek megosztásának és újrahaszno- sításának elõmozdítása.

NINCS SZAVATOSSÁG

15. MIVEL A KÖNYVTÁR DÍJMENTESSÉGRE VAN JOGOSÍTVA, A KÖNYVTÁRRA NINCS SZAVATOSSÁG AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY MÉRTÉKÉIG. KIVÉVE, AMIKOR A SZERZÕI JOG TULAJDONOS ÉS/ VAGY MÁSIK FÉL ÍRÁSBELI KIJELENTÉSE FELTÉTELEZI A KÖNYVTÁRRÓL „AHOGY VAN'', BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, AKÁR NYILTAN, AKÁR BURKOLTAN,

BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, A FORGALOMMKÉPESSÉG ÉS HELYESSÉG SZAVATOSSÁGÁT EGY SAJÁTSÁGOS HASZNÁLATRA. EZZEL A KÖNYVTÁR MINÕSÉGÉT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT ILLETÕEN A TELJES KOCKÁZAT AZ ÖNÉ. AMENNYIBEN A KÖNYVTÁR HIBÁSNAK BIZONYULNA, MINDEN SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁS, JAVÍTÁS ÉS HELYESBÍTÉS KÖLTSÉGÉT ÖN VÁLLALJA.

· CSAK HA AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY VAGY ÍRÁSBELI EGYEZSÉG KÖTELEZI, AKKOR TARTOZIK ÖNNEK FELELÕSSÉGGEL A SZERZÕI JOG TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL, AKI A KÖNYVTÁRAT MÓDOSÍTHATTA VAGY ÚJRA ELOSZTHATTA A FENT ENGEDÉLYEZETT MÓDON, A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMELY ÁLTALÁNOS, SPECIÁLIS, ESETLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY A KÖNYVTÁR ALKALMATLANSÁGA RÉVÉN KELETKEZIK (BELEÉRTVE DE ARRA NEM KORLÁTOZVA ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A PONTATLANSÁGÁT VAGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL FENNTARTOTT ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A PONTATLANSÁGÁT VAGY A KÖNYVTÁRNAK MÁSIK SZOFTVERREL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSE SIKERTELENSÉGÉT), MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL TÁJÉKOZTATÁST ADOTT AZ ILYEN VESZÉLYEK LEHETÕSÉGÉRÕL.

KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK VÉGE

Függelék: hogy alkalmazhatja ezeket a kikötéseket és feltételeket új Könyvtáraihoz

Ha fejleszt egy új könyvtárat, és azt akarja, hogy a közönségnek a legnagyobb lehetõsége legyen a használatára, akkor ajánljuk, hogy szabad szoftverként készítse el azt, amelyet bárki újra eloszthat és változtathat. Ezt így megteheti az újraelosztásnak az engedélyezésével az itteni feltételek szerint (vagy választhatóan a közönséges Általános Nyilvános Jogosítvány követelményei szerint).

Ehhez, csatolja a következõ közleményeket a könyvtárhoz. Legbiztosabb ezeket minden forrás fájl kezdetéhez csatolni, hogy a leghatásosabban közvetítse a szavatosság kizárását: és minden fájlban lennie kell legalább „copyright „ sornak és egy mutatónak, hogy hol található a teljes szöveg.

<egy sor megadni a program nevét és egy rövid terv arról, hogy mit csinál. >

Copyright (C) <év> <szerzõ neve>

Ez a könyvtár szabad szoftver, újra eloszthatja és módosíthatja a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány követelményei szerint, melyet a Szabad Szoftver Alapítvány tett közzé, vagy a Jogosítvány 2. vagy (választása szerint) késõbbi verziója alapján.

Ez a könyvtár abban a reményben van terjesztve, hogy hasznos lesz, de MINDEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL: ideértve a FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGYEDI HASZNÁLHATÓSÁG HELYESSÉGÉNEK szavatosságát is. Lásd a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítványt a részletekrõl.

Meg kell kapnia egy másolatát a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítványnak ezzel a programmal: ha nem, írjon a Szabad Szoftver Alapítvány Inc.-nak 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Adjon arról is információt, hogyan tudnak önnel kapcsolatba lépni elektronikus vagy hagyományos posta útján.

Meg kell adni a munkáltatóját is (ha programozóként dolgozik) vagy iskolai végzettségét, ha van, jelezni a „szerzõi jogról lemondást'' a könyvtárról, ha szükséges. Íme egy példa, megváltoztatott nevekkel:

Yoyodyne, Inc., ezennel lemond minden szerzõi jogi érdekeltségérõl

Random Hacker János által írt „Frob'' könyvtárban (egy könyvtár forgató

gombokhoz).

<Ravasz Tibor aláírása >, 1989. április 1.

Ravasz Tibor, az elnök helyett

ez minden amit meg kell tennie!