Előző oldal: Kiemelt szavak
Egy szinttel feljebb: Szövegformázás
Következő oldal: Úsztatott objektumok, ábrák, táblázatok

Környezetek

Esetenként szükség lehet arra, hogy a szövegnek egy részét a többi szövegtől elkülönítve, speciálisan kezeljük. Ilyen eset például, ha egy vers néhány versszakát akarod idézni, vagy egy program forráskódját szeretnéd leírni. Az ilyen elkülönített szövegrészeket a LaTeX terminológia környezeteknek nevezi. Sokféle típusú környezet létezik, aszerint, hogy az elkülönített szöveget hogyan kell megformázni. Az egyes típusú környezetekre nevükkel hivatkozhatsz. Környezetet a  

\begin{környezet neve} szöveg \end{környezet neve}

parancsokkal hozhatsz létre. Egy környezeten belül egy másik környezet használható, a környezetek egymásba ágyazhatók. De mindig figyelj arra, hogy a \begin paranccsal megnyitott környezetet zárd is le, mert a LaTeX nagyon összekeveredhet. Egymásba ágyazott környezeteknél vigyázz, hogy először mindig a legutoljára megnyitott környezetet zárd le!

A következő oldalakon sorra tárgyaljuk a LaTeX környezeteit.

Listák, felsorolások:
az itemize, enumerate és description környezetek

A három említett környezetet együtt tárgyaljuk, mert mindhárom különféle listák, felsorolások formázását segíti.

Az itemize környezet ún. pontozott listát, az enumerate pedig számozott listát hoz létre. Mindkét környezet esetében a lista egyes elemeinek a kezdetét az  

\item

parancs jelzi. Mindkét környezetben megadhatsz egy opcionális paramétert szögletes zárójelben az \item parancs után. Ha ezt teszed, akkor az elem előtti sorszám, pont, kötőjel helyére a paraméterként megadott jel kerül. Az így megadott elem a számozott listában nem számít bele a számozásba, amit a LaTeX természetesen automatikusan végez.A description környezet is listák készítésére szolgál. A lista elemei előtt azonban nem lesz jel vagy szám, hanem az első (néhány) szó kiemelten lesz szedve. A kiemelt szavakat szögletes zárójelek között kell megadnod az \item parancs után. Ennek a környezetnek a segítségével készült ezen könyv több táblázata is.Bekezdések igazítása:
a flushleft, flushright és center környezetek

Néha szükség van rá, hogy egy bekezdés ne sorkiegyenlítve legyen szedve, hanem balra, vagy jobbra legyen igazítva, vagy sorai középre legyenek helyezve. Ezeket a feladatokat oldják meg a flushleft,  flushright és center környezetek. A sorok végét természetesen Te is meghatározhatod a \\ paranccsal, ha ezt nem teszed meg, akkor a LaTeX automatikusan állapítja meg a sortöréseket.Előfordulhat, hogy a sorkiegyenlített szedés nem ad jó eredményt, ennek oka leggyakrabban az, hogy a hasábok túl keskenyek, így nehéz megtalálni a sortörések helyét, túl sok üres helyet kell rakni a szavak közé. Ekkor legjobb balra zárt szöveget írni, hiszen elsősorban a szöveg olvashatósága számít, és a balra zárt szövet ilyenkor jobb képet is ad. Néhány magyar folyóiratban is találkozhatunk ezzel a módszerrel. Kéthasábos szöveget írhatsz a twocolumn kapcsoló megadásával a dokumentum elején, a \documentclass parancs után. Így az egész szöveg kéthasábos lesz, gyakran erre is van szükség. Ha csak a dokumentum egy részét szeretnéd többhasábosan írni, akkor a multicol csomagot kell használnod.

Idézetek és versek:
a quote, quotation és verse környezetek

A quote környezet jól használható idézetek, mondások, példák írásához.Két ehhez hasonló környezet is létezik. Hosszabb idézetekhez használható jól a quotation, mert ez az új bekezdéseket beljebb kezdi. A verse környezet versek idézéséhez kitűnő, ügyel a sortörésekre, és az igazításokra. Az egyes verssorokat a \\ paranccsal zárd le, a verszakok között pedig hagyj ki egy sort!Nyomtatás szó szerint: a verbatim környezet

A \begin{verbatim} és \end{verbatim} parancsok közé zárt szöveget a LaTeX ,,szó szerint" formázza meg, úgy mintha azt egy írógépen írtad volna, ugyanazokkal a sortörésekkel, és szóközökkel. Sőt, a szövegben szereplő parancsokat sem hajtja végre, azok is a dokumentum részei lesznek. Ez főleg programok forráskódjának írásakor hasznos. A szerző is ezt a környezetet használta a példák kéziratbeli szövegének (a jobb oldalnak) a formázásához.

Ha csak néhány szót szeretnénk ,,szó szerint" formázni, akkor használhatjuk a  

\verb+szöveg+

parancsot. A LaTeX a szöveg-et szó szerint fogja megformázni. Az itt szereplő + karakter csak egy példa, ehelyett bármilyen jelet használhatunk határolójelként, kivéve a betűket, a szóköz karaktert és * karaktert. Lássunk néhány példát.

A verbatim környezetnek is, és a \verb parancsnak is van csillagos változatata (a parancs, illetve a környezet neve után egy csillagot írunk). Ezek abban különböznek az eredetitől, hogy a szó szerint formázott szövegben szereplő szóközöket a LaTeX kiemeli, jól láthatóvá teszi.

Táblázatok: A tabular környezet

A tabular környezettel egyszerűen és gyorsan hozhatsz létre csodálatos táblázatokat. A táblázat megformázásához szükséges adatokat a környezet kezdetén kell megadnod.

\begin{tabular}[függőleges pozíció]{oszlopok formája}

A függőleges pozíció azt adja meg, hogy egy soron belül a szöveg hogyan legyen igazítva. Az alapértelmezés a középre igazítás, ezt bírálhatjuk felül. A 't' betű felülre, a `b' pedig alulra igazítást jelent. Az oszlopok formája paraméternek több szerepe is van, a legfontosabb, hogy itt adhatod meg az oszlopok számát. Ez a paraméter valójában több elem felsorolása egymás után, ezek az elemek a következők lehetnek:

A táblázat egyes sorait a \\ paranccsal, a sorok egyes elemeit a '&' jellel válaszd el egymástól!Vízszintes vonalat a  

\hline

paranccsal húzhatsz, a vonal hossza egyenlő a táblázat teljes szélességével. A parancsot értelemszerűen két sor közé kell írnod. Ha nem a táblázat teljes szélességében akarsz vonalat húzni, csak bizonyos oszlopok között, akkor használd a  

\cline{i-j}

parancsot! Ez csak az i. oszloptól a j. oszlopig húz vonalat.Ha függőleges vonalat szeretnél, de nem a táblázat teljes magasságában, csak néhány sorban, akkor a kérdéses sorban, a két oszlop között használd a

\vline

parancsot!

Ha több oszlopot össze akarsz vonni egy oszlopba, akkor a  

\multicolumn{oszlopok}{pozíció}{szöveg}

parancs a megoldás. A következő oszlopok számú oszlopot vonja össze egy oszlopba. Ez az új oszlop vízszintesen pozíció szerint lesz igazítva. Az 'l' balra, az 'r' jobbra, a 'c' pedig középre igazítást jelöl. A szöveg pedig természetesen az összevont oszlopokba írandó szöveget jelenti.A LaTeX nem tudja a számokat helyiérték szerint igazítani alapból, de a @{...} parancs megoldja ezt a feladatot. Hozz létre egy jobbra igazított oszlopot az egészrésznek, egy balra igazított oszlopot a törtrésznek, a közöttük lévő helyet pedig cseréld ki a tizedesvesszőre! Természetesen ekkor tizedesvessző helyett & karaktert kell írnod.A következő táblázat arra példa, hogyan írhatunk táblázatokba hosszabb szöveget, automatikus sortörésekkel.

Erő: 17 Az erő képesség azt határozza meg, hogy a karakter fizikálisan mennyire erős.
Á.k.: 12 A magasabb állóképességű karakter több sérülést bír ki, és ellenállóbb a fájdalommal szemben
Gy.: 13 Meghatározza, hogy a karakter milyen gyorsan reagál az őt ért hatásokra

Íme végül az előbbi táblázatot előállító forrásszöveg.

\begin{tabular}{|lr|p{3.5cm}|}
\hline
Erő: & 17 & 
Az erő képesség azt határozza meg, hogy a karakter fizikálisan
mennyire erős.\\\hline
Á.k.: & 12 & A magasabb állóképességű karakter több sérülést
bír ki, és ellenállóbb a fájdalommal szemben\\\hline
Gy.: & 13 & Meghatározza, hogy a karakter milyen gyorsan 
reagál az őt ért hatásokra\\
\hline
\end{tabular}

flu@ludens.elte.hu