next up previous index
Következő: 15.70.6 SORSZERKESZTÉS Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.4 PARANCSOK   Index

15.70.5 OPCIÓK

Az alábbiakban a parancssori opciók leírása következik. Legtöbbjük a less futása közben is átállítható a ,,-'' paranccsal. A``LESS'' környezeti változó értékei is opcióként kerülnek feldolgozásra, azaz pl. ha nem akarjuk mindig beírni, hogy ,,less -opciók ...'' minden egyes less híváskor, tehetjük a következőket:
csh esetén: setenv LESS ,,-opciók''
vagy sh esetén: LESS=,,-opciók''; export LESS
A környezeti változó a parancssor előtt kerül feldolgozásra, így a parancssori opciók felülbírálhatják a ``LESS'' értékét. Ha egy opció megjelenik a ``LESS'' tartalmában, vissza lehet állítani az alapértékét a ,,-+'' parancssori opcióval. A string argumentumú opciók (pl. `-P') esetén egy dollárjel ($) használható a string végének jelölésére.
-?
Ez az opció egy összegzést ír ki a less által elfogadott parancsokról. (Ugyanaz, mint a `h' parancs.) Amennyiben a használt burok értelmezi a kérdőjelet, szükséges lehet idézni a következő módon: ,,-\?''.
-a
A keresést az utolsó kijelzett sor utántól indítja. Alapértelmezés szerint ugyanis a keresés a második kijelzett sortól indul, illetve az utolsó találatot jelzett sortól (lásd `-j' opció).
-bn
A pufferek számát adja meg, amiket a less az egyes fájlokhoz használ. A pufferek 1K méretűek, és alapértelmezés szerint 10 puffert foglal le fájlonként, kivéve, ha a fájl egy csőből jön. (Lásd `-B' opció.)
-B
Alapértelmezés szerint a csőből olvasott adatok olvasása esetén a pufferek lefoglalása automatikusan, igény szerint történik. Sok adat csőből olvasása esetén ez nagy memóriafoglalást eredményez. A `-B' opció kikapcsolja ezt az automatikus foglalást, és csak a `-b'-vel meghatározott számú puffert fog használni a program. Figyelem: `-B' hibás kijelzést eredményezhet, mert csak az aktuálisan vizsgált fájlrész marad a memóriában, a régebbi adatok elvesznek. (Tehát nem érdemes használni, ha visszalapozást is akarunk egy cső kimenetében.)
-c
A teljes képernyő újrarajzolásokat felülről lefele végzi. Alapértelmezés szerint ugyanis az újrarajzolások alulról történő görgetéssel történnek.
-C
Ugyanaz, mint `-c', de az újrarajzolás előtt törlés is történik.
-d
Ez az opció elnyomja azokat a hibaüzeneteket, amelyek buta terminálokon keletkeznek azzal kapcsolatban, hogy bizonyos funkciók nem érhetők el a terminálon. (Pl. képernyőtörlés, visszafele görgetés.) Viselkedésbeli változást tehát nem okoz, csak a hibaüzeneteket mellőzi.
-Dxszín
(Csak MS-DOS esetén.) A kijelzett szöveg színét állítja be. x egyetlen karakter, mely a színezendő szöveg típusát jelenti: `n'=normál szöveg, `s'=`standout', `d'=vastag, `u'=aláhúzott, `k'=villogó. szín egy ponttal elválasztott számpár, ahol az első szám az előtér - a második a háttérszínt adja meg. Egyetlen n szám megadása ugyanaz, mint n.0.
-e
Azt eredményezi, hogy a less automatikusan kilép, ha másodszor éri el a fájl végét. (Alapértelmezés szerint csak a ,,q''-val lehet kilépni.)
-E
Azt eredményezi, hogy a less automatikusan kilép, ha eléri fájl végét.
-f
A nem szabályos fájlokat is mindenképpen megnyitja. (Nem szabályos fájl a könyvtár és az eszközfájl.) Elnyomja a bináris fájlra utaló figyelmeztetést is. Alapértelmezés szerint a less visszautasítja ezen fájlok megnyitását.
-g
Alapértelmezetten a less minden stringet kiemel, mely illeszkedik az utolsó kereséshez. Ez az opció azt állítja be, hogy csak az utolsó keresési parancs által megadott egyetlen string lesz kiemelve. Ez egy kicsit gyorsabbá teszi a less futását.
-G
Ez az opció minden kiemelést letilt a keresésekkor.
-hn
A visszagörgetés maximális sorszámát állítja be. Amennyiben n sornál többet kellene visszagörgetni, a képernyőt újrarajzolja. (Ha a terminál nem támogatja a visszagörgetést, `­h0' beállítás lesz feltételezve.)
-i
Azt eredményezi, hogy a keresés esetfüggetlen lesz, azaz a nagy- és kisbetűket azonosnak veszi. Ez az opció hatását veszíti az olyan mintákra, melyekben nagybetű is van.
-I
Ugyanaz, mint `-i', de a mintabeli nagybetűk esetén is esetfüggetlen marad a keresés.
-jn
A képernyő azon sorát adja meg, ahányadikra a ,,célsort'' pozícionálni kell. A célsor a keresés, sorszámra ugrás, fájlszázalékra ugrás vagy bejelölt pozícióra ugrás eredményeként adódik. A képernyősort egy szám (n) adja meg: a felső sor száma 1, a következőé 2, stb. A szám lehet negatív is: -1 az alsó látható sort, -2, az e fölöttit, stb. jelenti. Amennyiben a `-j' opció használatban van, a keresések a célsor után kezdődnek. Pl. ,,-j4'' esetén a célsor a képernyő negyedik sora, és a keresés az ötödik sortól kezdődik.
-kfájlnév
Azt eredményezi, hogy a less megnyitja a megadott fájlt és lesskey (1) fájlként értlemezi. A `-k' opció többször is használható. Amennyiben a LESSKEY környezeti változó létezik, vagy egy `lesskey' fájl a standard helyen található (lásd a BILLENTYŰHOZZÁRENDELÉSEK fejezetet), ezeket is lesskey fájlként kasználja.
-m
A less -t bőbeszédű (a more-hoz hasonló) üzemmódra állítja, azaz a promptnál mindig kijelzi a fájlbeli pozíciót a fájlméret százalékában. (Alapértelmezés szerint a prompt csak egy kettőspont.)
-M
Ennek hatására a less még a more-nál is bőbeszédűbb promptot ad.
-n
Elhagyja a sorszámokat. Az alapértelmezett viselkedés (a sorszámok használata) néha nagyon meglassíthatja a less futását, különösen nagy bemeneti fájlok esetében. Ezt küszöböli ki ez az opció. A sorszámok használata azt jelenti, hogy a sor számát a bőbeszédű prompt és az `=' parancs megjeleníti, és a `v' parancs az aktuális sorszámot átadja a szövegszerkesztőnek. (Lásd még a LESSEDIT-ről mondottakat lejjebb.)
-N
Azt eredményezi, hogy a kijelzéskor minden sor elején kiíródik a sor száma is.
-ofájlnév
Azt eredményezi, hogy a less a bemenetét a megnevezett fájlba másolja a nézés során. Ez csak akkor kerül alkalmazásra, ha a bemenet egy cső, nem pedig rendes fájl. Ha a fájl már létezik, a less megerősítésre vár a felülírással kapcsolatban.
-Ofájlnév
Ugyanaz, mint `-o', de visszakérdezés nélkül felülírja az esetleg létező fájlt. Ha nem lett `log fájl' megadva, a `-o' és `-O' opció a less belsejéből is használható log fájl megadására. Az ,,s'' parancs egyenértékű a `-o' less-en belüli megadásával.
-pminta
A `-p' opció egyenértékű a +/minta megadásával, azaz megmondja a less-nek, hogy a minta fájlbeli első előfordulásánál kezdjen.
-Pprompt
Lehetőséget ad a három prompt stílus testreszabására. Szokásosan ez az opció a LESS környezeti változóban szerepel, nem pedig minden parancssori less indításkor. Ezt az opciót a LESS utolsó opciójaként kell megadni, vagy dollárjellel kell zárni. A `-Ps' utáni string az alapértelmezett (rövid) promptot adja meg, a `-Pm' a közepeset, a `-PM' pedig a hosszút. `-Ph' a segítő képernyő promtját, `-P=' pedig az `=' parancs által kiírt üzenetet adja meg. A megadott stringek betűkből és speciális escape-sorozatokból állhatnak. (Lásd a PROMPTOK fejezetet lejjebb.)
-q
Viszonylag csendes (quiet) működésre kapcsol: a terminál csengője csendes marad ha a görgetés túlhaladna a fájl végén vagy elején. Ha a terminálnak van ,,látható csengője'' (visual bell), azt használja. Néhány más hiba (pl. érvénytelen karakter beírása) esetén továbbra is használja a csengőt.
-Q
Teljesen csendes üzemmód: a csengő sohasem szól.
-r
Azt eredményezi, hogy a ,,nyers'' (raw) vezérlőkarakterek közvetlen kijelzésre kerülnek. Alapértelemzés szerint a vezérlőkaraktereket a `^' jellel jelöli, azaz pl. a Control­A (oktális 001) megjelenítése: ,,^A''. Figyelem: a `-r' használata esetén a less nem tudja a mindenkori megjelenést teljesen ellenőrizni, hisz azt a közvetlenül megjelenített fájlbeli vezérlőkarakterek is befolyásolhatják. Ezért különféle problémák adódhatnak, pl. hosszú sorokat rossz helyen törhet el a program.
-s
Egymás utáni üres sorokat egyetlen üres sorrá von össze. Hasznos pl. nroff kimenet nézésekor.
-S
A képernyőszélességnél hosszabb sorok levágását eredményezi a ,,hajtogatás'' helyett, azaz a sor hátralevő része egyszerűen figyelmen kívül lesz hagyva. (Alapértelmezés szerint a hosszú sorokat hajtogatja, azaz a maradék részeket a következő sorokban helyezi el.)
-ttag
A `-t' opció, melyet egy `tag' követ, az azt a `tag'-ot tartalmazó fájlt fogja szerkeszteni. Ennek működéséhez egy ,,tags'' nevű fájlnak kell léteznie az aktuális könyvtárban, melyet előzőleg a ctags (1) paranccsal építettünk fel. Ez az opció a less-en belülről is használható a - parancs segítségével egy új fájl megvizsgálására. A ,,:t'' parancs egyenértékű a `-t' less-en belüli megadásával.
-Ttagsfájl
A ,,tagsfájl''-t használja a ,,tags'' nevű helyett.
-u
Azt eredményezi, hogy a kocsi vissza jelek (carriage return) és a visszatörlések (backspace) nyomtatható karakterként kerülnek értelmezésre, azaz a terminálra lesznek küldve, ha megjelennek a bemenetben.
-U
Azt eredményezi, hogy a kocsi vissza jelek, a tabulátorok és a visszatörlések vezérlőkarakterekként kerülnek értelmezésre, azaz a `-r' által meghatározott módon kerülnek értelmezésre. Alapértelmezés szerint, amikor is sem `-u' sem `-U' nem adott, az aláhúzásjelek melletti visszatörlések speciálisan kerülnek értelmezésre: a terminál lehetőségeit használva aláhúzott szöveg jelenik meg. Hasonlóan: két azonos karakter közti visszatörlés ``felülütött'' szöveget jelent, amit a terminál vastagon jelenít meg (ha tud). A többi visszatörlés alapértelmezés szerint törlődik az előtte levő karakterrel együtt. Az újsor (newline) utáni kocsivissza­jelek törlődnek, a többi kocsivissza-jel a `-r'­nek megfelelően kerül értelmezésre. Felülütött és aláhúzott szövegekre is vonatkozik a keresés, ha `-u' vagy `-U' nincs bekapcsolva.
-V
Kijelzi a less verziószámát.
-w
Azt eredményezi, hogy a fájlvég kijelzése után üres sorok kerülnek kiírásra az alapértelmezett `~'-jel helyett.
-xn
A tabulátorpozíciókat (tab stops) minden n. pozícióra helyezi. Alapértelmezés szerinti érték a 8.
-X
Nem engedi a termcap inicializáló és deinicializáló stringnek terminálra küldését. Ez néha szükséges, ha a deinicializálás vala szokatlant (pl. képernyőtörlést) csinál.
-yn
Megadja az előregörgetés maximális sorszámát. Ha ennél többet kellene előregörgetni, inkább újrarajzolja a teljes képernyőt. A `-c' vagy `-C' opciók használhatók a képernyő felülről való újrarajzolására ha szükséges. Alapértelmezés szerint minden előremozgás görgetést okoz.
-[z]n
Az alapértelmezett görgetett ablakméretet n sorra állítja be. Az alapértelmezés egy teljes képernyő. A `z' és `w' parancsok is használhatók ilyen célból. A `z' elhagyható a more-ral való kompatbilitás miatt. Amennyiben az n szám negatív, azt jelzi, hogy az ablakméret hány sorral legyen kevesebb a képernyő méreténél. Például ha a képernyő 24 soros, -z-4 a görgetett ablakméretet 20 sorra állítja be, és ha a képernyő 40 sorosra lesz átméretezve, a görgetett ablakméret automatikusan 36 sornyi lesz.
-
A ,,-'' parancssori argumentum az opcióargumentumok végét jelzi. Minden ezutáni elem a parancssorban fáljnévként kerül feldolgozásra. Hasznos lehet, ha a fájlnév `-' vagy `+' jellel kezdődik.
+
Ha egy parancssori argumentum `+' jellel kezdődik, az opció hátralevő része less parancsként kerül végrehajtásra a fájl vizsgálata elején. Például `+G' azt eredményezi, hogy a less a fájl végét mutatja először, nem az elejét. Másik példa: `+/xyz' az első olyan sornál kezdi a vizsgálatot, mely tartalmazza `xyz'-t. Speciális esetként `+<szám>' úgy működik, mint `+<szám>g', azaz a megadott számú sorra ugrik. (Lásd a `g' parancsnál.) Amennyiben az opció `++'-szal kezdődik, a parancsok minden vizsgált fájlra vonatkozni fognak, nem csak az elsőre. A korábban leírt `+' parancs is használható az összes fájl bevezető parancsainak beállítására vagy megváltoztatására.


next up previous index
Következő: 15.70.6 SORSZERKESZTÉS Fel: 15.70 less(1) Előző: 15.70.4 PARANCSOK   Index

1999-09-17