next up previous index
Következő: 13.6.2.3 A tagok jogai Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.1 Az Egyesület célja   Index

13.6.2.2 Az Egyesület tagsági formái, keletkezése, megszűnése

8.§. Az Egyesület tagjai magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek. Magánszemélyek rendes, tiszteletbeli vagy pártoló tagok; jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendes vagy pártoló tagok lehetnek. 9.§. Rendes tag az a nagykorú, vagy nem cselekvőképtelen magyar állampolgár, vagy az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, jelentkezését az Elnökség elfogadja, és az éves tagdíjat megfizeti. 10.§. Rendes tag felvételéről az Elnökség határoz, a Belépési nyilatkozat benyújtását követő elnökségi ülésen. Elutasítás esetén az elutasító döntés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Választmányhoz lehet fellebbezéssel élni. 11.§. Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki jelentősen elősegítette a Linux operációs rendszer, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmazások elterjesztését, fejlesztésében kimagasló munkát végzett, és a Küldöttközgyűlés - a Választmány javaslata alapján - tiszteletbeli taggá választotta. 12.§. Pártoló tag az, aki írásbeli nyilatkozatában az Egyesület céljaival egyetért, és azt anyagilag vagy más módon támogatja. Ez alapján az Egyesület Elnöksége nyilvántartásba veszi. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Egyesület nevében az Elnökség a pártoló taggal együttműködési megállapodást köt, melyben szabályozni kell a támogatás módját és mértékét. A nyilvántartásba vétel elutasítása ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Választmányhoz lehet fellebbezéssel élni. 13.§. A nem magánszemély tagok a jogaikat, illetve kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik. 14.§. Az Egyesület tagdíja 4000 Forint évente, 50 %-os kedvezményben részesülnek a nappali tagozatos diákok, sorkatonák és rokkantak. A tagdíj és a kedvezmények mértékét a Küldöttközgyűlés évente felülvizsgálja. A pártoló tagok által nyújtandó támogatások évente, az együttműködési megállapodásban kerülnek meghatározásra. Ennek megkötésére az Elnökség jogosult. A megállapodásokat az éves Küldöttközgyűlésen az Elnökség nyilvánosságra hozza. 15.§. A tagság megszűnik: kilépéssel, törléssel, kizárással, elhalálozással, pártoló tag esetén a megállapodás felmondásával, továbbá jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli megszűnésével. 16.§. Az Egyesület tagja kilépési szándékát - illetve pártoló tag esetén a megállapodás felmondását - az Egyesület titkárának jelenti be. Ennek alapján a következő elnökségi ülésen az Elnökség a tagot törli a nyilvántartásából.

17.§. Tagdíjfizetési késedelem esetén az Egyesület titkára - 30 nap elteltével - írásban felszólítja a tagot kötelezettsége teljesítésére. Ennek eredménytelensége esetén - ha a tagdíjhátralék 90 napot meghaladó mértékű - törlési indítványt tesz az Elnökség felé. 18.§. Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megszűnt tisztségre. A tagsági viszony törlését kimondó határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Választmányhoz lehet fellebbezéssel élni. 19.§. Kizárásra - fegyelmi vizsgálatot követően - az Elnökség javaslata alapján 2/3-os választmányi szavazatarány esetén kerülhet sor. A döntés ellen fellebbezni a Küldöttközgyűléshez lehet.


next up previous index
Következő: 13.6.2.3 A tagok jogai Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.1 Az Egyesület célja   Index

1999-09-17