LI. Matematikai függvények

Bevezetés

Ezek a matematikai függvények csak a gépeden ábrázolható integer és float típusok értéktartományába eső értékeket képes kezelni (ez jelenleg azonos a C beli long és double típusokéval). Ha nagyobb számokat kell kezelni, akkor a nézd meg a BCMath tetszőleges pontosságú matematikai függvényeket..

Követelmények

Az itt leírt függvények a standard modulban találhatóak, ami mindig rendelkezésre áll.

Telepítés

Semmilyen telepítés nem szükséges ezen függvények használatához, a PHP alapelemei.

Futásidejű beállítások

Ez a kiterjesztés semmilyen konfigurációs beállításokat nem definiál.

Erőforrás típusok

Ez a kiterjesztés semmilyen erőforrás típust nem definiál.

Előre definiált állandók

Az itt felsorolt konstansok minden elérthetőek mivel részei a PHP alaptelepítésének.

Táblázat 1. Matematikai állandók

ÁllandóÉrtékLeírás
M_PI3.14159265358979323846Pi
M_E2.7182818284590452354e
M_LOG2E1.4426950408889634074log_2 e
M_LOG10E0.43429448190325182765log_10 e
M_LN20.69314718055994530942log_e 2
M_LN102.30258509299404568402log_e 10
M_PI_21.57079632679489661923pi/2
M_PI_40.78539816339744830962pi/4
M_1_PI0.318309886183790671541/pi
M_2_PI0.636619772367581343082/pi
M_SQRTPI1.77245385090551602729sqrt(pi) [4.0.2]
M_2_SQRTPI1.128379167095512573902/sqrt(pi)
M_SQRT21.41421356237309504880sqrt(2)
M_SQRT31.73205080756887729352sqrt(3) [4.0.2]
M_SQRT1_20.707106781186547524401/sqrt(2)
M_LNPI1.14472988584940017414log_e(pi) [4.0.2]
M_EULER0.57721566490153286061Euler constant [4.0.2]
PHP 4.0.0 verziójáig csak az M_PI használható. Minden más állandó PHP 4.0.0-tól kezdve elérhető, kivéve amelyiknél a [4.0.2] címke olvasható: ezek csak PHP 4.0.2-tól kezdve.

Tartalom
abs -- abszolút érték
acos -- arkusz koszinusz
acosh -- area hiperbolikus koszinusz
asin -- arkusz szinusz
asinh -- area hiperbolikus szinusz
atan2 -- két változó arkusz tangense
atan -- arkusz tangens
atanh -- area hiperbolikus tangens
base_convert -- tetszőleges számrendszerbe vált át egy számot
bindec -- binárisból tizes számrendszerbe vált át
ceil -- törtrésszel bíró számot felfelé kerekíti
cos -- koszinusz
cosh -- hiperbolikus koszinusz
decbin -- tízes számrendszerből kettesbe vált át
dechex -- tízes számrendszerből tizenhatosba vált át
decoct -- tízes számrendszerből nyolcasba vált át
deg2rad -- fokból radiánba vált át
exp -- e a(z) ... -re emelve
expm1 --  exp(number) - 1 pontos értéke, még ha a number 0-hoz közeli értékű is
floor -- lefelé kerekíti a törtrésszel bíró számot
getrandmax -- a legnagyobb lehetséges véletlen számot adja vissza
hexdec -- tizenhatos számrendszerből tízesbe vált át
hypot --  a sqrt( num1*num1 + num2*num2) értékét adja vissza
is_finite -- 
is_infinite -- 
is_nan -- 
lcg_value -- Kombinált lineáris kongruencia generátor
log10 -- tízes alapú logaritmus
log1p --  log(1 + number) pontos értékét adja vissza, akkor is ha a paraméter értéke 0-hoz közeli
log -- természetes alapú logaritmus
max -- megkeresi a legnagyobb értéket
min -- megkeresi a legkisebb értéket
mt_getrandmax -- visszaadja a lehetséges legnagyobb véletlenszámot
mt_rand -- véletlenszámot generál - jobban :)
mt_srand --  beállítja a "jobbik" véletlenszám generátor kiinduló értékét
number_format -- ezres csoportosítással formázza a számot
octdec -- nyolcas számrendszerből tízesbe vált át
pi -- visszaadja pi értékét
pow -- hatványozás
rad2deg -- radiánból fokokra vált
rand -- véletlenszámot generál
round -- lebegőpontos számot kerekít
sin -- szinusz
sinh -- hiperbolikus szinusz
sqrt -- négyzetgyököt von
srand -- a véletlenszámgenerátor kiinduló értékét állítja be
tan -- tangens
tanh -- hiperbolikus tangens