GNU ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSITVÁNY GNU GENERAL PUBLIC

LICENSE

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Bárki számára megengedett ezen licenc dokumentum szó szerinti kópiáinak

másolása és terjesztése, de nem engedélyezett ennek megváltoztatása.

Bevezetés

A legtöbb szoftver licencét arra tervezték, hogy megvonja az ön szabadságát a

megváltoztatására és terjesztésére. Ezel ellentétben, a GNU Általános Nyilvános

Jogosítvány arra van szánva, hogy garantálja az ön szabadságát szabad szoftver

felhasználója számára. Ez az Általtános Nyilvános Jogosítvány vonatkozik a Szabad

Szoftver Alapítvány szoftvereinek legtöbbjére és néhány más programra, amelyek

szerzõi ennek használatáról nyilatkoztak. (Néhány más Szabad Szoftver Alapítványi

szoftver ehelyett a GNU Könyvtári Általános Nyilvános Jogosítvány fed le.) Ön is

használhatja ezt a saját programjaihoz.

Amikor szabad szoftverrõl beszélünk, akkor a szabadságra utalunk, nem az árra. A mi

Általános Nyilvános Jogosítványainkat arra terveztük, hogy biztossá tegyék, önnek

szabadsága van terjeszteni a szabad szoftverek másolatait ( és költséget felszámítani a

szolgáltatásért, ha akarja), amelyek forráskódját megkapja vagy megkaphatja, ha

akarja, amely szoftvert megváltoztathat vagy darabjait használhatja új szabad

programokban: és tudja azt, hogy megteheti ezeket a dolgokat.

Jogainak védelmére, szükségesnek tartjuk korlátozások megtételét, melyek

megtiltják, hogy valaki megtagadja öntõl ezeket a jogokat vagy önt a jogáról

lemondásra kérje. Ezek a korlátozások az ön bizonyos kötelezettségeire vannak

értelmezve, ha a szoftverek másolatait terjeszti, vagy módosítja azokat.

Például, ha egy ilyen program másolatait terjeszti, akár ingyen, akár honoráriumért,

közölnie kell a címzettekkel mindazokat a jogokat, amelyekkel rendelkezik. Arról is

biztosítania kell õket, hogy megkapják vagy megkaphatják a forráskódot. És

ismertetnie kell számukra ezeket a kikötéseket, hogy õk is megismerjék a jogaikat.

A jogait két lépéssel védjük: (1) szerzõi jogot tartunk fenn, és (2) átadjuk önnek ezt a

jogosítványt, amely jogos engedélyt ad a szoftver másolására, terjesztésére és/vagy

módosítására.

Minden szerzõ védelmére és a mienkre is, biztosítani akarjuk, hogy bárki megértse,

nincs szavatosság ezekre a szabad szoftverekre. Ha a szoftvert valaki módosította és

továbbadta, azt akarjuk, hogy a címzett tudja, amije van, az nem az eredeti, így egy

mások által bevitt bármilyen probléma nem vet rossz fényt az eredeti szerzõk jó

hírnevére.

Végül, egy szabad program állandóan fenyegetve van szoftver szabadalmaktól. El

akarjuk kerülni azt a veszélyt, hogy egy szabad program újraelosztói egyedi- leg

szabadalmi jogosultsághoz jussanak, valójában program tulajdonossá váljanak. Ennek

megelõzésére kinyilvánítjuk, hogy bármely szabadaom, amelyet valaki védeni kíván,

szabad haszálatú és egyáltalán nem védett.

A másolás, terjesztés és módosítás pontos kikötései és feltételei következnek.

GNU ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS JOGOSÍTVÁNY KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK

MÁSOLÁSHOZ, TERJESZTÉSHEZ ÉS MÓDOSÍTÁSHOZ

· Ez a Jogosítvány olyan programokra és egyéb munkákra vonatkozik, amelyek a

szerzõi jog tulajdonosának bejegyzését tartalmazzák, kijelentve, hogy az ezen

Általános Nyilvános Jogosítvány követelményei szerint terjesztõk. A „Program'' a

továbbiakban ilyen programra vagy munkára vonatkozik, és „a Programon alapuló

munka'' jelenti vagy a Programot, vagy a szerzõi jog körébe tartozó származékos

munkát: azt mondhatjuk, olyan munkát, amely tartalmazza a Programot vagy annak

részét, akár szó szerint, akár változtatás- sal és /vagy lefordítva másik nyelvre. (A

továbbiakban a fordítást beleértjük korlátozás nélkül a „módosítás'' kifejezésbe.)

Minden engedélyes „ön''-nek van címzeve.

A másoláson, terjesztésen és módosításon kívüli tevékenységek nincsenek ezzel a

Jogosítvánnyal lefedve, ezek kívülesnek annak tarületén. A Program futásának hatása

nincs korlátozva, és a Program kimenete csak akkor van lefedve, ha annak tartalma a

Programon alapuló munkát képez ( függetlenül attól, hogy a Program futásának

eredménye-e). Hogy ez igaz-e, attól függ, mit tesz a Program.

· Másolhatja és terjesztheti a Program forráskódjának szó szerinti másolatait ahogy

hozzájutott valamely adathordozón, feltéve, ha szembetûnõen és alkalmasan közzétesz

minden másolaton egy bejegyzést a szerzõi jogról és a szavatosság kizárásáról:

érintetlenül hagyja azokat a bejegyzéseket, melyek erre a Jogosítványra és a

szavatosság hiányára vonatkoznak: és a Program másik átvevõjének átadja ennek a

jogosítványnak a másolatát a Programmal együtt.

Felszámíthat költséget a másolat átvitelének fizikai elvégzéséért, és választásra tehet

ajánlatot szavatossági védelemre díjazás ellenében.

· Módosíthatja a Program másolatát vagy másolatait vagy annak egy részét, így

kialakítva egy Programon alapuló munkát, és másolhatja és terjeszheti az ilyen

módosulatokat és munkákat a fenti 1. szakasz követelményei szerint, feltéve, hogy

eleget tesz az alábbi követelmények mindegyikének is:

· Úgy kell létrehoznia a módosított fájlokat, hogy szembetûnõ bejegyzést

viseljenek kijelentve, hogy ön megváltoztatta a fájlokat és közölve a változtatás

dátumát.

· úgy kell létrehoznia bármely munkát, melyet terjeszt vagy publikál,

amely egészében vagy részben tartalmaz vagy származik a Programból vagy

annak részébõl, hogy jogosítva legyen teljes egészében díjmentesen

minden harmadik fél számára ezen Jogosítvány követelményei szerint.

· Ha a módosított program rendes körülmények között futás közben

inderaktív módon parancsokat olvas, létre kell hoznia, hogy amikor

az ilyen interaktív futás használata megkezdõdik a legáltalánosabb

módon, nyomtasson vagy írjon ki egy közleményt, amely tartalmaz egy

megfelelõ szerzõi jogi bejegyzést és nyilatkozatot arról, hogy nincs

rá szavatosság (vagy egyébként kijelentve, hogy ön szavatosságot

vállal) és azt, hogy a használók újra terjeszthetik a programot ezen

feltételekkel, és közölve a használókkal, hogy an tekinthetik meg

ennek a Jogosítványnak a másolatát. (Kivétel: ha a program maga

interaktív, de rendes körülmények között nem ad így ki közleményt,

az ön programon alapuló munkája nem teszi szükségessé nyilatkozat

kiadását.)

Ezeket a követelményeket a módosított munka egészére kell alkalmazni. Ha ennek a

munkának meghatározható részei nem származnak a Programból, és indokoltan

tekintetbe vehetõk független és önmagukban elkülöníthetõ munkák, akkor ezen

Jogosítványt és követelményeit nem kell alkalmazni azokra a részekre, amelyeket

elkülönített munkaként terjeszt. De ha ön ugyanezeket a részeket úgy forgal- mazza,

mint az egész programon alapuló munka egy részét, az egész terjeszté- sének meg kell

felelnie ezen Jogosítvány követelményeinek, amely megengedi más jogosultaknak a

kiterjesztését a teljes egészre, és így mindenkinek és minden részre, attól függetlenül,

hogy ki írta azt.

Tehát nem célja ennek a szakasznak, hogy jogokat igényeljen vagy a teljes egészében

ön által írt munkákra küzdjön az ön jogáért: inkább az a célja, hogy gyakorolja a

programon alapuló közös munkák terjesztésének és származtatásának ellenõrzési jogát.

Mindamellett, a Programmal (vagy a Programon alapuló munkával) a nem a

Programon alapuló más munkák puszta felhalmozása a tárolók vagy a forgalmazási

közegek tomegében nem eredményezi a más munkák ezen Jogosítvány hatókörébe

tartozását.

· Másolhatja és terjesztheti a Programot (vagy a 2. szakasz alatti, azon alapuló

munkát) tárgykódban vagy végrehajtható formában a fenti 1. és 2. Szakasz

követelményei szerint, feltéve, hogy elvégzi a következõk egyikét is:

· Ellátja azt a teljes annak megfelelõ géppel olvasható forráskóddal, amely a

fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint terjeszthetõ a szoftver cserére

szokásosan használt hordozókon, vagy

· Ellátja azt egy legalább három évig érvényes írásos ajánlattal, bármely

harmadik félnek arról, hogy a díj nem több, mint az ön forrás terjesztési fizikai

közremûködési költsége, a teljes megfelelõ géppel olvasható forráskóddal,

amely a fenti 1. és 2. szakasz követelményei szerint terjeszthetõ a szoftver

cserére szokásosan használt hordozókon, vagy

· Ellátja azt azzal az információval, amelyet ajánlatként kapott a megfelelõ

forrás kód terjesztésére. (ez a változat csak nem kereskedelmi forgalmazás

esetén megengedett, és csak ha a programot tárgykódban vagy végrehajtható

formában kapta ilyen ajánlatként, a fenti „b'' alpontnak megfelelõen.)

A forráskód egy munka számára a munka benyújtott formáját jelenti módosulatának

elkészítéséhez. Egy végrehajtható munka esetében teljes forráskód jelenti az összes

modul forráskódját, amelyet tartalmaz, pusz valamennyi interfész definiló fájlts, plusz

a végrehajtható programba szerkesztés és beiktatás irányításához használt leírást.

Azonban, speciális kivételként, a terjesztett forráskódnak nem kell tartalmaznia

olyasmit, amit rendes körülmények között annak az operációs rendszernek a fõ

részeként (szerkesztõ, kernel, stb) ter- jesztenek (akár forrás, akár bináris formában),

amely alatt a végrehajtható fut anélkül, hogy maga a komponens a végrehajtható

részévé válna.

Ha a végrehajtható vagy tárgykód terjesztése egy megnevezett helyrõl történõ másolási

elérhetõség ajánlása alapján készült, akkor a forráskód egyenértékû másolási

elérhetõségének ajánlása ugyanarról a helyrõl kielégíti a forráskód terjesztésének

követelményét, ámbár a harmadik felet nem kötelezi a forráskód lemásolására a

tárgykóddal együtt.

· Nem szabad másolnia, módosítania, aljogosítvánnyal ellántia, vagy terjesztenie a

Programot, kivéve, ha errõl ezen Jogosítvány határozottan rendelkezik. Egyébként a

Program másolásának, módosításának, aljogosítvánnyal ellátásának vagy terjesztésének

bármilyen kísérlete érvénytelen, és automati- kusan megszünteti az ön ezen

Jogosítvány szerinti jogait. Továbbá, azok a partnereknek, akik megkapták a

másolatokat, vagy jogokat öntõl, amelyek ezen Jogosítvány alapján nem illették meg, a

jogosítványa megszûnik mindaddig, amíg az ilyen partneritásban szolgálatkészek

maradnak.

· Ön nincs ennek a Jogosítványnak az elfogadására kötelezve, mivel nem írta azt

alá. Azonban semmi más egyéb nem adhat engedélyt a Program vagy származékos

munkáinak módosítására vagy terjesztésére. Ezeket amûveleteket a törvény tíltja, ha

nem fogadja el ezt a Jogosítványt. Ennekokáért, a Program (vagy a Programon alapuló

valamely munka) módosítása vagy terjesztése esetén fel kell tüntetnie ezen Jogosítvány

ön általi elfogadását, és ezzel annak minden követelményét és feltételét a program

vagy azon alapuló munkák terjesztésére vagy módosítására.

· Mindenkor, amikor újra elosztja a Programot (vagy a Programon alapuló

valamely munkát), a címzett automatikusan elnyeri az eredeti jogosult jogosítványát

az ezen a kikötések és feltételek tárgyát képezõ Programok másolására, terjesztésére

vagy módosítására. Nem köthet ki bármilyen egyéb korlátozást címzett

gyakorlatában, mint amit ebben a törvények megengednek. Nem felelõssége

engedékenységre kényszeríteni harmadik felet ezen Jogosítvány iránt.

· Ha bírósági határozat vagy szabadalom sértés okán vagy egyéb ( szabadalom

kiadással nem korlátozott) egyéb ok következményeként feltételek vannak önre kiróva

(akár bírói rendelkezéssel, megegyezéssel, akár egyéb módon), amelyek

ellentmondanak ezen Jogosítvány feltételeinek, ezek nem nyújtanak felmentést önnek

ezen Jogosítvány feltételei alól. Ha ön nem tud úgy terjeszteni, hogy együttesen eleget

tegyen ezen Jogosítványból eredõ kötelezettségeinek és más ide vonatkozó

kötelezettségeinek, akkor ennek következményeként a Programot egyáltalán nem

terjesztheti. Például, ha egy szabadalmi jogosítvány nem engedi meg szerõi jogdíj-

mentesen a Program újraelosztását bárki által, aki közvet- lenül vagy közvetetten az ön

révén máslathoz jutott, akkor az egyetlen lehetõség, hgoy eleget tehessen ennek és a

Jogosítványnak az, hogy teljesen tartózkodik a program terjesztésétõl.

Ha ennek a szakasznak valamely részét érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek

tartja sajátos körülmények között, a szakasz maradéka van alkalmazásra szánva, és a

szakasz egésze más körülmények közötti alkalmazásra van szánva.

Nem célja ennek a szakasznak rábírni önt valamely szabadalom vagy tulajdonjogi

igény megsértésére vagy ilyen igény érvényességéért küzdeni: ennek a szakasznak

egyetlen célja, hogy megvédje a szabad szoftverek terjesztési rendszerének

sértetlenségét, amely a nyilvános jogosítvány gyakorlatában teljesül. Sok ember adott

nagylelkû hozzájárulást az ezzel a rendszerrel terjesztett szoftverek széles sokaságához

bizalommal a rendszer következetes alkalmazása iránt: a szerzõn/adományozón múlik

a döntés, hogy kész szoftvert terjeszteni egy más rendszerben és az engedélyesre nem

hárulhat ez a választás.

Ez a szakasz arra van szánva, hogy teljesen tisztázza, mi a nézetünk ezen Jogosítvány

adta támasz fontosságáról.

· Ha a Program terjesztése és/vagy használata bizonyos országokban korlátozva van

akár szabadalmakkal, akár szerzõi jogi egyezményekkel, az eredeti szerzõi jog

tulajdonos, aki a Programot ezen Jogosítvány hatálya alá helyezte, hozzátehet egy

határozottn földrajzi terjesztési határolást, amely kizárja ezeket az országokat, így a

terjesztés csak az így ki nem zárt országokban engedélyezett. Ilyen esetben ez a

Jogosítvány magába foglalja a határolást, mintha az törzsszövegébe lenne írva.

· A Szabad Szoftver Alapítvány idõrõl-idõre közzéteheti az Általános Nyilvános

Jogosítvány javított vagy új változatait. Az ilyen új változatok szelemükben hasonlóak

a jelenlegi változathoz, de részletekben eltérhetnek, hogy új problémákat és

vonatkozásokat célozzanak meg.

Minden változatnak megkülönböztetõ száma van. Ha a program megadja ennek a

jogosítványnak, amely rá vonatkozik, egy verzió számát, vagy „egy késõbbi verziót'',

akkor választási lehetõsége van, hogy ennek a verziónak, vagy a Szabad Szoftver

Alapítvány által közzétett késõbi verziónak a követelményeit és feltételeit követi. Ha

a Program ennek a Jogosítványnak a verziószámát nem adja meg, akkor bármely

verziószámot választhatja, amelyet a Szabad Szoftver Alapítvány valaha is közzétett.

· ha be akarja foglalni a Program részeit más szabad programba, amelynek a

terjesztési feltételei eltérõek, írásban kérje a szerzõ engedélyét. Amely szoftver

esetében a szerzõi jogot a Szabad Szoftver Alapítvány létesítette, írjon a Szabad

Szoftver Alapítványnak: mi olykor ezért kivételt teszünk. Döntésünket kettõs cél

vezeti, szabad szoftvereink minden származéka szabad státusának megõrzése és

általában szoftverek megosztásának és újrahaszno- sításának elõmozdítása.

NINCS SZAVATOSSÁG

· MIVEL A PROGRAM DÍJMENTESSÉGRE VAN JOGOSÍTVA, A

PROGRAMRA NINCS SZAVATOSSÁG AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY

MÉRTÉKÉIG. KIVÉVE, AMIKOR A SZERZÕI JOG TULAJDONOS ÉS/VAGY

MÁSIK FÉL ÍRÁSBELI KIJELENTÉSE FELTÉTELEZI A PROGRAMRÓL

„AHOGY VAN'', BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, AKÁR NYILTAN,

AKÁR BURKOLTAN, BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA A

FORGALOMKÉPESSÉG ÉS HELYESSÉG SZAVATOSSÁGÁT EGY SAJÁTSÁGOS

HASZNÁLATRA. EZZEL A PROGRAM MINÕSÉGÉT ÉS TELJESÍTMÉNYÉT

ILLETÕEN A TELJES KOCKÁZAT AZ ÖNÉ. AMENNYIBEN A PROGRAM

HIBÁSNAK BIZONYULNA, MINDEN SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁS, JAVÍTÁS

ÉS HELYESBÍTÉS KÖLTSÉGÉT ÖN VÁLLALJA.

· CSAK HA AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY VAGY ÍRÁSBELI EGYEZSÉG

KÖTELEZI, AKKOR TARTOZIK ÖNNEK FELELÕSSÉGGEL A SZERZÕI JOG

TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL, AKI A PROGRAMOT MÓDOSÍTHATTA

VAGY ÚJRA ELOSZTHATTA A FENT ENGEDÉLYEZETT MÓDON, A

KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMELY ÁLTALÁNOS, SPECIÁLIS, ESETLEGES

VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY A

PROGRAM ALKALMATLANSÁGA RÉVÉN KELETKEZIK (BELEÉRTVE DE

ARRA NEM KORLÁTOZVA ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY A NYÚJTOTT

ADATOK PONTATLANSÁGÁT VAGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY HARMADIK FÉL

ÁLTAL FENNTARTOTT ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY MÁSIK

PROGRAMMAL EGYÜTTMÛKÖDÉS SIKERTELENSÉGÉT), MÉG AKKOR IS,

HA AZ ILYEN TULAJDONOS VAGY MÁSIK FÉL TÁJÉKOZTATÁST ADOTT AZ

ILYEN VESZÉLYEK LEHETÕSÉGÉRÕL.

KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK VÉGE

Függelék: hogyan alkalmazhatja ezeket a kikötéseket és feltételeket új programjaihoz

Ha fejleszt egy új programot, és azt akarja, hogy közönségnek a legnagyobb

lehetõsge legyen a használatára, akkor a legjobb út ennek a megvalósítására, hogy