next up previous index
Következő: 16.22 /etc/login.defs Fel: 16. Konfigurációs fájlok Előző: 16.20 /etc/limits   Index


16.21 /etc/login.access

# $Id: login.access,v 1.2 1996/09/10 02:45:04 marekm Exp $
#
# Login access control table.
# Bejelentkezést ellenőrző táblázat.
#
# When someone logs in, the table is scanned for the first entry that
# matches the (user, host) combination, or, in case of non-networked
# logins, the first entry that matches the (user, tty) combination.  The
# permissions field of that table entry determines whether the login will 
# be accepted or refused.
# Amikor valaki bejelentkezik, a táblázat először végig lesz nézve
# (felhasználó, gép) egyező kombinációját keresve, vagy nem hálózati
# bejelentkezés esetén (felhasználó, terminál) kombinációra. A táblázat
# jogosultság mezőjétől függően dönt a bejelentkezés elfogadásáról vagy
# elutasításáról a rendszer.
# 
# Format of the login access control table is three fields separated by a
# ":" character:
# A bejelentkezést ellenőrző táblázat formátuma: három mező, ":" karakterrel
# elválasztva.
# 
# 	permission : users : origins
#	jogosultság : felhasználó : kiindulási pont
# 
# The first field should be a "+" (access granted) or "-" (access denied)
# character.
# Az első mező tartalmazhat "+" (hozzáférés engedélyezve) vagy "-"
# hozzáférés megtagadva) karaktert.
#
# The second field should be a list of one or more login names, group
# names, or ALL (always matches). A pattern of the form user@host is
# matched when the login name matches the "user" part, and when the
# "host" part matches the local machine name.
# A második mező tartalmazhat egy listát egy vagy több login névvel,
# csoport névvel, vagy az "ALL" szót, ami mindennek megfelel. Egy
# felhasználó@gépnév akkor egyezik meg, amikor a login név megegyezik a
# "felhasználó" résszel, és amikor a "gépnév" rész megegyezik a lokális
# gép nevével.
#
# The third field should be a list of one or more tty names (for
# non-networked logins), host names, domain names (begin with "."), host
# addresses, internet network numbers (end with "."), ALL (always
# matches) or LOCAL (matches any string that does not contain a "."
# character).
# A harmadik mező tartalmazhat egy listát egy vagy több tty nevével
# (nem hálózati bejelentkezésnél), gépneveket, domain-neveket (ponttal
# kezdődően), gépcímeket, internet hálózati számokat (ponttal végződően),
# az "ALL" (mindennek megfelel) vagy a "LOCAL" (egyezik minden sztringgel,
# amely nem tartalmaz pontot) szavakat.
#
# If you run NIS you can use @netgroupname in host or user patterns; this
# even works for @usergroup@@hostgroup patterns. Weird.
# Ha NIS-t futtatsz, akkor használhatod a @hálózati_csoport megjelölést
# a felhasználók vagy gépek azonosítására, ez a forma a
# @felhasználó_csoport@@gépcsoport
#
# The EXCEPT operator makes it possible to write very compact rules.
# Az "EXCEPT" operátor képes nagyon tömören leírni a találatokat.
#
# The group file is searched only when a name does not match that of the
# logged-in user. Only groups are matched in which users are explicitly
# listed: the program does not look at a user's primary group id value.
# A csoport fájlt csak akkor keresi, amikor nem találja a bejelentkezett
# felhasználó nevét. Csak csoportokat illeszt össze, melyekben a felhasználók
# félreérthetetlenül fel vannak sorolva:  a program nem nézi meg egy
# felhasználó elsődleges csoport ID (GID) értékét.
#
##############################################################################
# 
# Disallow console logins to all but a few accounts.
# Letiltja a konzolon történő bejelentkezést, kivéve egy kevés számlát.
#
#-:ALL EXCEPT wheel shutdown sync:console
#
# Disallow non-local logins to privileged accounts (group wheel).
# Letiltja a távoli bejelentkezést a privilégizált számlákra.
#
#-:wheel:ALL EXCEPT LOCAL .win.tue.nl
#
# Some accounts are not allowed to login from anywhere:
# Néhány számlának meg van tiltva a bejelentkezés mindenhonnan.
#
#-:wsbscaro wsbsecr wsbspac wsbsym wscosor wstaiwde:ALL
#
# All other accounts are allowed to login from anywhere.
# Minden egyéb számlának engedélyezett a bejelentkezés mindenhonnan.
#1999-09-17