next up previous index
Következő: 13.6.3.4 Tisztségviselők megerősítése Fel: 13.6.3 Jegyzőkönyv a Linux-felhasználók Előző: 13.6.3.2 Napirend   Index

13.6.3.3 Az alapszabály módosításai

Kövér betűvel kiemelve a módosított szövegrészek. A paragrafusszámok a régi alapszabályra vonatkoznak, szögletes zárójelben ([ ]) feltüntetve megtalálhatók az új, egységes formájú alaszabály szerinti számok, ahol a kettő nem egyezik.

1.
módosítás: 1.§: a Linux szó magyarázata
Az Egyesület neve: Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, LME (a továbbiakban: Egyesület) Association of Hungarian Linux Users - AHLU (a Linux mozaikszó, magyar megfelelője nincs)
2.
módosítás: 4.§: az egyesület tevékenységének részletesebb leírása
a)
A szabadon hozzáférhető és terjeszthető forráskódú Linux operációs rendszer felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (informatika területén), (Khtv. 26.§. c. 4.)
b)
a szakterület magyar nyelvű terminológiájának kidolgozása, elterjesztése, a kapcsolódó információk, és a szabadon felhasználható szakirodalom magyar nyelvre történő átültetése, (Khtv. 26.§. c. 5.)
c)
tudományos tevékenység, kutatás (informatika területén), (Khtv. 26.§. c. 3.)
d)
szakmai jellegű kapcsolattartás más hasonló célú, hazai és nemzetközi szervezetekkel
3.
módosítás: 5.§. kiegészítése
(...) kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
4.
módosítás: A 6.§. elhagyása
a törölt szöveg: Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos terjesztésű tájékoztató útján nyilvánosságra hozza.
5.
módosítás: A 7.§. kiegészítése
Az Egyesület működési módját, a szolgáltatásai igénybevételének módját és a beszámolóit az Interneten hozza nyilvánosságra.
6.
módosítás: A 15.§. [14.§] módosítása:
14.§. Az Egyesület tagdíja 4000 Forint évente, 50 %-os kedvezményben részesülnek a nappali tagozatos diákok, sorkatonák és rokkantak. A tagdíj és a kedvezmények mértékét a Küldöttközgyűlés évente felülvizsgálja. A pártoló tagok által nyújtandó támogatások évente, az együttműködési megállapodásban kerülnek meghatározásra. Ennek megkötésére az elnökség jogosult. A megállapodásokat az éves Küldöttközgyűlésen az elnökség nyilvánosságra hozza.
7.
módosítás: Új paragrafus beszúrása a 16.§. [15.§] után
16.§. Az Egyesület tagja kilépési szándékát - illetve pártoló tag esetén a megállapodás felmondását - az egyesület titkárának jelenti be. Ennek alapján a következő elnökségi ülésen az Elnökség a tagot törli a nyilvántartásából.
8.
módosítás: Új paragrafus beszúrása a 31.§. után:
32.§. Az egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
9.
módosítás: A 32.§. [33.§] módosítása:
33.§. Az egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatai, valamint az ülések jegyzőkönyvei, és az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak. Az iratok megtekinthetők az Egyesület székhelyén előzetes egyeztetés után, illetve a tagok elektronikus másolatot kaphatnak. A szervek a döntéseikről az érintetteket 15 napon belül postai úton tájékoztatják. Az Egyesület elnökének kötelessége az 1997. évi CLVI törveny 7.§. (2) szerinti tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, a működés és a közhasznú szolgáltatások igénybevételének módjai és a beszámolók nyilvánosságra hozása.
10.
módosítás: 41.§. [42.§] kiegészítése:
A Küldöttközgyűlést évente legalább 1 alkalommal kell összehívni. Minden év első küldöttközgyűlését az év első negyedévében kell összehívni. A küldötteket (...)
11.
módosítás: Új paragrafus beszúrása a 42.§. [43.§] után
44.§. Az éves közhasznúsági jelentést és az év első küldöttközgyűlésén kell beterjeszteni. A küldöttközgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt a jelentés elfogadásáról. Amennyiben a jelentést a küldöttközgyűlés nem fogadja el az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot indít, melyet 30 napon belül kell lefolytatni. A vizsgálat befejeztével Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni.
12.
módosítás: A 44.§. [46.§] módosítása
Az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak és titkárának, valamint a Választmány tagjainak, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint a Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztásához a Küldöttközgyűlésen jelenlévő küldöttek 50 %-ának, felmentéséhez, visszahívásához a 2/3-ának egyező szavazata szükséges. Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjait titkos szavazással kell megválasztani.
13.
módosítás: Az 57.§. [59.§] d) pontjának, valamint az 58.§. [60.§] törlése: a Csoportok választányi képviseletének megszüntetése
a törölt szövegrészek: d) a Csoportok egy-egy képviselője 58.§. A nem a Küldöttközgyűlés által választott választmányi tagok pótlásáról a tagot választó szervezet köteles gondoskodni.
14.
módosítás: A 62.§. [63.§] a) pont módosítása
a)
az Egyesület elnökének kérésére,
15.
módosítás: 67.§. [68.§] módosítása: Az elnökségi ülések nyilvánossága
Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az Egyesület elnöke - ha a napirend indokolja - kívülálló személyeket is meghívhat, tanácskozási joggal.
16.
módosítás: 71.§. és 72.§. [72.§. és 73.§] módosítása
Az ,,Önálló kiadmányozási és utalványozási joga van.'' mondat törlése.
17.
módosítás: Új paragrafus beszúrása a 72.§. [73.§] után
75.§. A kiadmányozási és utalványozási jogokat az elnök és az elnökség még egy (tetszőleges) tagja együttesen gyakorolja.
18.
módosítás: A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottságot tette meg az Egyesület felügyelő szervének, ennek megfelelően módosította hatáskörérét az alábbiak szerint:
76.§. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság.

77.§. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Küldöttközgyűlés választja. 78.§. A bizottság tagjai maguk közül egy elnököt választanak. 79.§. Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 80.§. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a)
az Egyesület jog- és alapszabályszerű működésének és
b)
az Egyesület vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

81.§. Az Ellenőrző Bizottság, illetőleg annak bármely tagja az Egyesület bármely tisztségviselőjétől, az Elnökség, a Választmány, vagy más testület tagjától jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felvilágosítás és az iratokba való betekintés joga nem tagadható meg. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a)
az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b)
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

82.§. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 83.§. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 84.§. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület vagyonkezelését legalább félévenként megvizsgálja, a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, bizonylatokat, könyveket, egyéb iratokat megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről jelentést terjeszt az Egyesület vezető szervei elé. Beszámolási kötelezettsége a Küldöttközgyűlés felé van. 85.§. Az ellenőrzési jog gyakorlásának biztosítása érdekében az Ellenőrző Bizottságot meg kell minden testületi ülésre hívni, a tanácskozási jog biztosítása mellett. 86.§. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a)
az Egyesület Elnökségének, Választmányának tagja, a munkacsoportok, bizottságok, illetve egyéb szervek tisztségviselője.
b)
az Egyesülettől cél szerinti juttatásban részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
c)
az a)-b) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
87.§. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)
a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b)
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
c)
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d)
az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
88.§. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 89.§. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betölt.
19.
módosítás: 90.§. [98.§] módosítása
98.§. A csoport a tagjai közül évente a Küldöttközgyűlést követően 30 napon belül 3 fős csoportelnökséget választ. A csoportelnökség a tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
20.
módosítás: 91.§. [99.§] módosítása
99.§. Egy Csoport minimális taglétszáma 6 fő. Amennyiben a csoport létszáma 6 fő alá csökken, a következő választmányi ülésen a választmány a csoport megszűnését megállapítja.
21.
módosítás: 92.§. [100.§] módosítása
100.§. Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, és a Gazdasági Bizottság tagjainak csoporton belül viselt tisztsége automatikusan megszűnik az elfogadó nyilatkozat aláírásának napján.
22.
módosítás: 101.§. [109.§] módosítása
109.§. Az Alapszabály felhatalmazása alapján a Választmány - 2/3-os szótöbbséggel - az Egyesület bejegyzését követő 90 napon belül köteles Szervezeti és Működési Szabályzatot megalkotni.
A módosított alapszabályt a Rendkívüli Küldöttközgyűlés 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta.


next up previous index
Következő: 13.6.3.4 Tisztségviselők megerősítése Fel: 13.6.3 Jegyzőkönyv a Linux-felhasználók Előző: 13.6.3.2 Napirend   Index

1999-09-17