next up previous index
Következő: 13.6.2.6 A Választmány Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.4 Az Egyesület szervezeti   Index

13.6.2.5 A Küldöttközgyűlés

42.§. A Küldöttközgyűlést évente legalább 1 alkalommal kell összehívni. Minden év első Küldöttközgyűlését az év első negyedévében kell összehívni. A küldötteket a Választmány által esetenként meghatározott számban a Csoportok választják. Csoporthoz nem tartozó (egyéni) tagok esetén a küldötteket az Egyesület elnöke által összehívott, az általa megbízott személy vezette küldöttválasztó gyűléseken, a megjelent egyéni tagok számának megfelelően választják. A küldöttek száma nem lehet kevesebb, mint az Egyesület rendes taglétszámának az 5 %-a.

43.§. A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a)
az Egyesület Alapszabályának megállapítása, módosítása,
b)
az Egyesület elnökségi tagjainak, valamint a Választmány 5 tagjának, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint a Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása,
c)
a választmányi határozatok elleni fellebbezések elbírálása,
d)
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történő belépésének, vagy onnan történő kiválásának, továbbá az Egyesület feloszlásának (megszűnésének) kimondása, ez utóbbi esetben rendelkezés az egyesületi vagyonról.
e)
az éves költségvetés meghatározása, kialakítása,
f)
az éves közhasznúsági jelentés (beszámoló) elfogadása.

A közhasznúsági jelentés (beszámoló) tartalmazza:

a)
a számviteli beszámolót,
b)
a költségvetési támogatás felhasználását,
c)
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d)
a cél szerinti juttatások kimutatását,
e)
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f)
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g)
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

44.§. Az éves közhasznúsági jelentést és az év első küldöttközgyűlésén kell beterjeszteni. A Küldöttközgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt a jelentés elfogadásáról. Amennyiben a jelentést a Küldöttközgyűlés nem fogadja el az Ellenőrző Bizottság vizsgálatot indít, melyet 30 napon belül kell lefolytatni. A vizsgálat befejeztével Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni.

45.§. A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon az Egyesület bármely tagja - tanácskozási joggal - részt vehet. A Küldöttközgyűlésen részt vevő bármely tag kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához a jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek 2/3-ának egyező szavazata szükséges.

46.§. Az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak és titkárának, valamint a Választmány tagjainak, az Ellenőrző Bizottság tagjainak, valamint a Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztásához a Küldöttközgyűlésen jelenlévő küldöttek 50 %-ának, felmentéséhez, visszahívásához a 2/3-ának egyező szavazata szükséges. Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjait titkos szavazással kell megválasztani.

47.§. Szavazásra jogosultnak az a tag tekinthető, aki éves tagdíját (tagdíjhátralékát) a Küldöttközgyűlés megkezdéséig rendezte. Szavazni csak személyesen lehet.

48.§. A Küldöttközgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze - a napirend megjelölésével - az időpontját 30 nappal megelőzően.

49.§. Rendkívüli Küldöttközgyűlés esetén az összehívásnak az ülést megelőző 15 nappal korábban meg kell történnie, eddig kell a küldötteket megválasztani és bejelenteni, valamint a napirendi pontokat tartalmazó meghívót kiküldeni.

50.§. Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell tartani, ha azt

a)
a Választmány kétharmada az ok és cél megjelölésével,
b)
az Ellenőrző Bizottság, az ok és cél megjelölésével,
c)
a rendes tagok 20 %-a a cél megjelölésével írásban kéri,
d)
az elnök, vagy az Elnökség 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja,
e)
a felügyeleti szerv indítványozza.

51.§. A Rendkívüli Küldöttközgyűlést a kérelem benyújtásától, illetőleg a testületi határozat meghozatalától számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni. Ha az Elnökség 15 napon belül nem tesz lépéseket a Küldöttközgyűlés összehívására, akkor az Ellenőrző Bizottság köteles lépéseket tenni.

52.§. A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult, megválasztott küldöttek több, mint fele jelen van. A Küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, amennyiben az Alapszabály erről másként nem rendelkezik. 53.§. A Küldöttközgyűlésen jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők - egyszerű szótöbbséggel - bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási módot, vagy a döntéshez minősített többséget. Ezen döntések azonban nem lehetnek ellentétesek az Alapszabály rendelkezéseivel, és nem határozhatják meg a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyek megválasztásának módját.

54.§. Határozatképtelenség esetén a Küldöttközgyűlést el kell halasztani, és 15 napon belüli időpontra - azonos napirend mellett - ismét összehívni.

55.§. A Rendkívüli Küldöttközgyűlés határozatait a rendes Küldöttközgyűléssel azonos módon hozza.


next up previous index
Következő: 13.6.2.6 A Választmány Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.4 Az Egyesület szervezeti   Index

1999-09-17