next up previous index
Következő: 13.6.2.5 A Küldöttközgyűlés Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.3 A tagok jogai   Index

13.6.2.4 Az Egyesület szervezeti felépítése

26.§. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés.

27.§. Ügyintéző szervek:

a)
Választmány
b)
Elnökség
c)
Ellenőrző Bizottság
d)
Gazdasági Bizottság

28.§. Az egyesületi tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formák:

a)
Munkacsoportok
b)
Csoportok

29.§. Az Egyesület legfőbb döntéshozó és ügyintéző szervei munkájuk elősegítésére bizottságokat hozhatnak létre.

30.§. A Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselők, testületi tagok megbízatása 1 évre szól.

31.§. Az Egyesület testületi szervei döntéseiket általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a testületi tagok - egyszerű szótöbbséggel - bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási módot, vagy a döntéshez minősített többséget. Az SZMSZ-ben foglaltak, illetve a testületek döntései azonban nem lehetnek ellentétesek az Alapszabály rendelkezéseivel, és nem határozhatják meg a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyek megválasztásának módját. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amely mellett a testületi ülést vezető személy szavazott.

32.§. Az Egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

33.§. Az Egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatai, valamint az ülések jegyzőkönyvei, és az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak. Az iratok megtekinthetők az Egyesület székhelyén előzetes egyeztetés után, illetve a tagok elektronikus másolatot kaphatnak. A szervek a döntéseikről az érintetteket 15 napon belül postai úton tájékoztatják. Az Egyesület elnökének kötelessége az 1997. évi CLVI törveny 7.§. (2) szerinti tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, a működés és a közhasznú szolgáltatások igénybevételének módjai és a beszámolók nyílvánosságra hozása.

34.§. Az ügyintéző, illetve döntéshozó szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§. b) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b)
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

35.§. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)
a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b)
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d)
az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

36.§. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője (Elnökségi, Választmányi, Ellenőrző Bizottsági, valamint Gazdasági Bizottsági tag) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

37.§. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betölt.

38.§. A választott tisztségviselők, testületi tagok a választók által visszahívhatók, amennyiben a testületi üléseken három egymást követő alkalommal - igazolatlanul - nem vesznek részt. A második indokolatlan távollétet követően az Egyesület titkára írásban tájékoztatja a mulasztót a várható jogkövetkezményekről.

39.§. Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell összehívni abban az esetben, ha az ügyintéző szervek egy vagy több tagjának tisztsége megszűnik.

40.§. Az Egyesület elnökének személyére a megválasztott Elnökség - tagjai közül - a Küldöttközgyűlés ideje alatt javaslatot tesz a Küldöttközgyűlésnek. Amennyiben a Küldöttközgyűlés nem fogadja el az Elnökség javaslatát az elnök személyére, és az Elnökség nem tud, vagy nem kíván új elnököt javasolni, új Elnökséget kell választani. Az így megválasztott Elnökség az elnök személyéről saját hatáskörében dönt.

41.§. Az Egyesület ügyintéző szervei elnöküket (az Egyesület elnökének kivételével), tisztségviselőiket a tagjaik közül egyszerű többséggel, titkos szavazással választják.


next up previous index
Következő: 13.6.2.5 A Küldöttközgyűlés Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.3 A tagok jogai   Index

1999-09-17