next up previous index
Következő: 13.6.2.8 Az Ellenőrző Bizottság Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.6 A Választmány   Index

13.6.2.7 Az Elnökség

64.§. Az Egyesület életének operatív irányító, döntéshozó és ügyintéző szerve a Küldöttközgyűlés által választott Elnökség. Tagjai:

a)
az Egyesület elnöke,
b)
elnökhelyettes,
c)
titkár,
d)
2 elnökségi tag

65.§. Az Elnökség szervezi, összehangolja és irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést.

66.§. Dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyesület más testületeinek, szerveinek hatáskörébe.

67.§. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja, összehívásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. Az összehívás minden esetben írásban (postai, vagy elektronikus levélben), a napirend megküldésével történik.

68.§. Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az Egyesület elnöke - ha a napirend indokolja - kívülálló személyeket is meghívhat, tanácskozási joggal.

69.§. Az Elnökség határozatképes, ha az Egyesület elnöke, vagy az elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettese, és két további elnökségi tag jelen van.

70.§. Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

71.§. Az elnökségi határozatok nyilvánosak.

72.§. Az Egyesületet hatóságok és harmadik személyek felé az Egyesület elnöke képviseli. Összehívja a választmányi és elnökségi üléseket, vezeti azokat, ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek hitelesítéséről.

73.§. Az Elnökhelyettes felkérésre, vagy az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.

74.§. A kiadmányozási és utalványozási jogokat az elnök és az Elnökség még egy (tetszőleges) tagja együttesen gyakorolja. 75.§. Az Egyesület titkára az elnökségi és választmányi ülések napirendjét, határozatait, javaslatait előkészíti és gondoskodik azok előterjesztéséről. Az Egyesület adminisztrációs-regisztrációs feladatait - ideértve a Küldöttközgyűlések, választmányi és elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetését - végzi, a pénzügyi és számviteli munkához szükséges adatszolgáltatásokat biztosítja.


next up previous index
Következő: 13.6.2.8 Az Ellenőrző Bizottság Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.6 A Választmány   Index

1999-09-17