next up previous index
Következő: 13.6.2.9 A Gazdasági Bizottság Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.7 Az Elnökség   Index

13.6.2.8 Az Ellenőrző Bizottság

76.§. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság.

77.§. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Küldöttközgyűlés választja.

78.§. A bizottság tagjai maguk közül egy elnököt választanak.

79.§. Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

80.§. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a)
az Egyesület jog- és alapszabályszerű működésének és
b)
az Egyesület vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

81.§. Az Ellenőrző Bizottság, illetőleg annak bármely tagja az Egyesület bármely tisztségviselőjétől, az Elnökség, a Választmány, vagy más testület tagjától jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felvilágosítás és az iratokba való betekintés joga nem tagadható meg. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a)
az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b)
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

82.§. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

83.§. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

84.§. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület vagyonkezelését legalább félévenként megvizsgálja, a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, bizonylatokat, könyveket, egyéb iratokat megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről jelentést terjeszt az Egyesület vezető szervei elé. Beszámolási kötelezettsége a Küldöttközgyűlés felé van.

85.§. Az ellenőrzési jog gyakorlásának biztosítása érdekében az Ellenőrző Bizottságot meg kell minden testületi ülésre hívni, a tanácskozási jog biztosítása mellett.

86.§. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a)
az Egyesület Elnökségének, Választmányának tagja, a Munkacsoportok, bizottságok, illetve egyéb szervek tisztségviselője,
b)
az Egyesülettől cél szerinti juttatásban részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
c)
az a)-b) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

87.§. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)
a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b)
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
c)
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d)
az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

88.§. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

89.§. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betölt.


next up previous index
Következő: 13.6.2.9 A Gazdasági Bizottság Fel: 13.6.2 A Linux-felhasználók Magyarországi Előző: 13.6.2.7 Az Elnökség   Index

1999-09-17