4. Fejezet. Konfiguráció

Tartalom
A konfigurációs fájl

A konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlt (PHP 3.0-ban php3.ini, de PHP 4.0-től egyszerűen csak php.ini) a PHP induláskor olvassa be. A szerver modul verzióban ez csak egyszer történik meg, amikor a szerver elindul. A CGI és CLI verzióban ez minden meghíváskor megtörténik.

A php.ini alapértelmezés szerinti helye fordítási időben álllítható (lásd FAQ bejegyzés), de a CGI és CLI verziók használatakor a -c parancssori kapcsolóval átállítható, lásd a PHP parancssori használatáról szóló fejezetet. A PHPRC környezeti változóban is beállítható valamilyen más keresési útvonal php.ini-hez.

Példa 4-1. php.ini példa

; any text on a line after an unquoted semicolon (;) is ignored
[php] ; section markers (text within square brackets) are also ignored
; Boolean values can be set to either:
;    true, on, yes
; or false, off, no, none
register_globals = off
magic_quotes_gpc = yes

; you can enclose strings in double-quotes
include_path = ".:/usr/local/lib/php"

; backslashes are treated the same as any other character
include_path = ".;c:\php\lib"

A PHP Apache modulként történő használatakor a beállításokat az Apache konfigurációs fájljának direktíváival és .htaccess fájlokkal is megváltoztathatod. (Ehhez szükséges lesz "AllowOverride" beállításra vagy "AllowOverride All" jogosultságra.)

PHP 3.0 esetén minden php3.ini beállításhoz létezik egy megfelelő Apache direktíva, amely "php3_"-al kezdődik.

PHP 4.0 esetén azonban csak néhány Apache direktíva létezik, amivel a PHP beállításait közvetlenül a httpd.conf Apache konfigurációs állományban változtathatod meg.

php_value név érték

A megadott változó értékét határozza meg.

php_flag név on|off

Kétértékű logikai értéket állít be (ki- vagy bekapcsolás, azaz off vagy on)

php_admin_value név érték

A megadott változó értékét határozza meg. Az "admin" konfiguárciós beállítások csak a fő Apache konfigurációs fájlokban állíthatóak, a .htaccess fájlokban nem.

php_admin_flag név on|off

Kétértékű logikai értéket állít be (ki- vagy bekapcsolás, azaz off vagy on)

Példa 4-2. Apache konfigurációs példa

<IfModule mod_php4.c>
  php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
  php_flag safe_mode on
</IfModule>
<IfModule mod_php3.c>
  php3_include_path ".:/usr/local/lib/php"
  php3_safe_mode on
</IfModule>

A konfigurációs beállításokat megtekinthetők a phpinfo()-val, és egyenkénti elérést biztosít a beállításokhoz a get_cfg_var().

Általános célú beállítások

allow_url_fopen on|off

Ez a beállítás engedélyezi az URL-felismerő fopen kódot, amellyel az URL címeken elérhető objektumokat lehet megnyitni, mint pl. a fájlokat. Az alapbeállítású URL értelmezők távoli fájlok elérésére szolgálnak az FTP és HTTP protokollokkal. Néhány egyéb kiterjesztés, mint például a zlib további értelmezőket is beépíthet.

Megjegyzés: Ez a lehetőség közvetlenül a 4.0.3-as PHP kiadás után került a nyelvbe. A PHP 4.0.3 és azelőtti verziókban csak fordítási időben lehet letiltani ezt a funkciót a --disable-url-fopen-wrapper beállítással.

Figyelem

Windows alatt az alábbi függvényekben nem használható a távoli fájl-elérés: include(), include_once(), require() és require_once().

asp_tags on|off

Engedélyezi az ASP stílusú <% %> tag-ek használatát a hagyományos <?php ?> mellett. Ez a beállítás engedélyezi az érték kiíró rövidítés használatát is (<%= $valtozo %>). További információért nézd meg az Escape szekvencia HTML-ben című részt!

Megjegyzés: Az ASP stílusú tag-ek használata a 3.0.4-es verzió óta lehetséges.

auto_append_file string

Megadja a fájl nevét, amit automatikusan minden dokumentum végéhez illeszt. A beillesztés az include() függvényhez hasonlóan történik, tehát az include_path használatos az állomány eléréséhez.

A none speciális érték letiltja az automatikus hozzáfűzést.

Megjegyzés: Ha egy szkriptből exit(), segítségével lépsz ki, a hozzáfűzés nem működik.

auto_prepend_file string

Megadja a fájl nevét, amit automatikusan minden dokumentum elejére illeszt. A beillesztés az include() függvény használatához hasonlóan történik, tehát az include_path használatos az állomány eléréséhez.

A none speciális érték letiltja az automatikus hozzáfűzést.

cgi_ext string

display_errors on|off

Meghatározza, hogy a hibaüzenetek a HTML fájl részeként a kiírásra kerüljenek, vagy sem.

doc_root string

A PHP "gyökérkönyvtára" a szerveren. A PHP csak akkor használja, ha itt valamilyen értéket magadtál itt. Ha a PHP-t safe mode-ban használod, semmilyen fájlt nem dolgoz fel, ami ezen a könyvtáron kívül van.

engine on|off

A PHP Apache modul verziójában hasznos csak igazából. Olyan webhelyeken jöhet jól, ahol a PHP feldolgozását könyvtáranként vagy virtuális szerverenként szeretnék állítani. Az engine off direktívát a httpd.conf megfelelő helyeire beírva lehet a PHP-t kikapcsolni.

error_log string

A fájl neve, ahol a szkriptek hibaüzenetei tárolásra kerülnek. A syslog speciális érték megadásával az üzenetek rendszer naplójába kerülnek. UNIX alatt ez a syslog(3)-at jelenti, Windows NT-n az event log-ot. Ez a paraméter Windows 9x alatt nem támogatott.

error_reporting egész szám

Beállítja a hibajelzési szintet. A paraméter egy egész szám, ami egy bitmezőt reprezentál. Az alábbi értékek tetszőleges kombinációjával az értékeknek megfelelő hibákat jelezni fogja a PHP. Az összeadás eredménye a direktíva értéke.

Táblázat 4-1. Hibajelentési szintek

értékengedélyezett hibajelzés
1normál hibák
2normál figyelmeztetések (warnings)
4feldolgozási hibák
8nem kritikus, stílussal kapcsolatos figyelmeztetések
Az alapérték 7 (normál hibák, normál figyelmeztetések és feldolgozási hibák jelennek meg).

html_errors boolean

Megadja, hogy a hibaüzenetekben szerepelhetnek-e HTML elemek.

open_basedir string

Meghatározza, hogy a PHP hol nyithat meg fájlokat a könyvtárfában.

Ha egy szkript megpróbál megnyitni egy fájlt (pl. fopen-el vagy gzopen-el), a fájl helye ellenőrzésre kerül. Ha a fájl kívül esik a megadott könyvtárból nyíló directory-fán, a PHP nem fogja megnyitni. Minden szimbolikus link feloldásra kerül, így egy symlink-kel nem lehet megkerülni ezt a korlátozást.

A . (pont) speciális érték azt jelzi, hogy a szkriptet tartalmazó könyvtárat kell alapkönyvtárnak tekinteni.

Windows alatt a több különböző könyvtárat pontosvesszővel elválasztva adhatod meg. Minden más rendszeren a megadott könyvtárakat kettősponttal kell elválasztani. Apache modul esetén az open_basedir elérési utak az egy szinttel feljebb lévő könyvtárból automatikusan öröklődnek.

Az open_basedir alatt megadottak tulajdonképpen csak előtagnak tekintendők, és nem kimondottan külön könyvtárnévnek. Ez azt jelenti, hogy az "open_basedir = /dir/incl" megengedi a hozzáférést a "/dir/include" és a "/dir/incls" könyvtárakhoz, ha azok léteznek. Ha egy adott könyvtárra kell korlátozni a hozzáférést, akkor a könyvtárnevet perjellel (/) kell lezárni, mint például: "open_basedir = /dir/incl/"

Megjegyzés: Több könyvtár megadása a 3.0.7-es verzió óta lehetséges.

Alapbeállításban a PHP semmilyen fájl megnyitását sem tiltja le.

gpc_order string

Beállítja a GET/POST/COOKIE sorrendet a változók létrehozásához. Az alapbeállítású érték "GPC". Ha például ezt "GP"-re írod át, a PHP figyelmen kívül fogja hagyni a cookie-kat, és ha van egy POST és egy GET érték ugyanazzal a névvel, a PHP a POST értéket teszi be a név által megadott változóba.

Ez az opció nem elérhető PHP 4-ben. Használd helyette a variables_order-t!

variables_order string

Beállítja az ún. EGPCS (Environment - környezeti, GET, POST, Cookie, Server) változók globális megfelelőinek létrehozási sorrendjét. Az alapbeállítás az "EGPCS". Ha például "GP"-re van beállítva, akkor a PHP figyelmen kívül hagyja a környezeti és szerver változókat valamint a cookie-kat (sütiket), és minden GET-ben kapott változót felülír a POST metódussal elküldött, azonos nevű változó.

Lásd még: register_globals!

ignore_user_abort boolean

Alapbeállításban "On". Kikapcsolásával (off) a szkriptek azonnal leállnak, mihelyst megpróbálnak küldeni a kliens felé valamit, miután az bontotta a kapcsolat. Lásd még: ignore_user_abort()!

implicit_flush boolean

Alapértelmezésben FALSE. Ennek bekapcsolása (TRUE) utasítja a PHP-t, hogy automatikusan űrítse a kimeneti pufferét minden kimeneti blokk után. Ez azzal egyenlő, mintha minden print() vagy echo() (és ezekhez hasonló, kimenetre közvetlenül író) függvény meghívása után, illetve minden HTML blokk után meghívná a flush() függvényt.

A PHP-t webes környezetben használva, ennek a bekapcsolása komoly hatással van a teljesítményre, és általánosságban jobb csak hibakeresési célokra használni. Az alapértelmezett értéke TRUE, ha CLI SAPI-ként használva a PHP-t.

include_path string

Egy könyvtárlistát határoz meg, ahol a require(), include() és fopen_with_path() függvények a fájlokat keresik. A formátum a rendszer PATH környezeti változójának formátumával egyező: egy könyvtárlista kettőspontokkal elválasztva UNIX alatt, pontosvesszővel Windows alatt.

Példa 4-3. UNIX include_path

include_path=.:/home/httpd/php-lib

Példa 4-4. Windows include_path

include_path=".;c:\www\phplib"
Alapbeállítású érték a . (pont), azaz csak a szkript könyvtára.

isapi_ext string

log_errors on|off

Megadja, hogy a szkript hibaüzenetek a szerver error logjába is bekerüljenek-e vagy sem. Ez mindenképpen szerverfüggő beállítás!

magic_quotes_gpc on|off

Beállítja a "magic_quotes" állapotot a GPC (Get/Post/Cookie) műveletekhez. A bekapcsolásával minden ' (egyszeres idézőjel), " (kétszeres idézőjel), \ (backslash) és NUL elé egy visszaperjel (\) kerül automatikusan. Ha a magic_quotes_sybase szintén be van kapcsolva, az egyszeres idézőjeleket megkettőzi, és nem visszaperjelet ír eléjük.

magic_quotes_runtime on|off

Ha a magic_quotes_runtime be van kapcsolva, a legtöbb függvény, amely külső forrásból ad vissza adatokat (beleértve adatbázisokat és szöveges fájlokat), az idézőjelek elé visszaperjelet (\) tesz. Ha a magic_quotes_sybase szintén be van kapcsolva, az egyszeres idézőjeleket megkettőzi, és nem visszaperjelet ír eléjük.

magic_quotes_sybase on|off

Ha a magic_quotes_sybase be van kapcsolva a magic_quotes_gpc vagy a magic_quotes_runtime kapsolóval együtt, akkor az egyszeres idézőjeleket megkettőzi, és nem visszaperjelet ír eléjük a megfelelő adatok használatakor.

max_execution_time egész szám

Előírja a szkriptek számára a maximális futásidőt, másodpercekben mérve. Ha ezt az időt túllépi a szkript, automatikusan megszakad a futása. Ez segíthet megvédeni a szervert a rosszul megírt, nagy erőforrásigényű szkriptektől. Az alapbeállítás 30 másodperc.

A maximum futási időbe nem számítanak be a rendszerhívások, a sleep() függvény, stb. Lásd a set_time_limit() függvény leírását további részletekért!

memory_limit egész szám

Megadja, hogy maximálisan hány byte memóriát foglalhat le egy szkript. Ez segíthet megvédeni a szervert a rosszul megírt szkriptektől, amelyek megehetik a szerver összes memóriáját.

nsapi_ext string

precision integer

A lebegőpontos számok kiírásakor megjelenő értékes számjegyek.

register_argc_argv boolean

Az argv és argc vátozók deklarálva legyenek-e az aktuális GET kérésben átadott értékekkel.

Lásd még: parancssori mód! Ez a beállítás 4.0.0-tól használható, azelőtt mindig be volt kapcsolva.

post_max_size integer

Megadja a POST metódussal maximális átadható adatmennyiséget, ebbe bele kell érteni a fájlfeltöltést is. Ahhoz, hogy nagy fájlokat is fel lehessen tölteni, ennek az értéknek nagyobb kell lennie, mint a upload_max_filesize.

Ha a memóriafelhasználás korlátozása is be lett kapcsolva a configure parancs futtattásakor, akkor a memory_limit beállítás ugyancsak hatással van a fájleltöltésre. Általánosságban memory_limit nagyobbnak kell lennie, mint a post_max_size.

register_globals on|off

Megadja, hogy az EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) változók létrehozásra kerüljenek-e, mint globális változók, mint például: ha register_globals = on, akkor a kért URL http://www.example.com/test.php?id=3 hatására a PHP létrehozza az $id változót a szkript indulásakor, vagy a $DOCUMENT_ROOT változót is használni lehet a $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] helyett. Ha nem szeretnéd, hogy mindenféle zűrös változók jöjjenek létre a saját globális változók mellett, ki kell kapcsolni ezt az opciót. A PHP 4.2.0 verziójától alapértelmezés szerint ez ki van kapcsolva, mivel ajánlatos a fenti műveletekhez, az előredefiniált változókat használni (superglobális asszociatív tömbök): $_ENV, $_GET, $_POST, $_COOKIE és $_SERVER. Figyelmesen olvasd át a biztonságról szóló fejezeteket, legfőképpen is a register_globals használatáról szólót további információkért.

A register_globals nem módosítható futási időben az ini_set() függvényen keresztül, de a .htaccess fájlokban testreszabható az értéke, ha a gazdagép beállításai ezt lehetővé teszik (lásd fejezet eleje). Egy példa a szükséges .htaccess bejegyzésre: php_flag register_globals on.

Megjegyzés: register_globals működését befolyásolja a variables_order direktíva.

Figyelj arra, hogy ahhoz ez működjön, az apache konfigurációs fájljában a Directory blokkban az AllowOveride All beállítást kell megadni.

short_open_tag on|off

Megadja, hogy használható-e a PHP kódblokk elejét jelző rövid forma (<? ?>) a szkriptek futtatásakor. Ha a PHP-t XML-lel együtt kell használni, akkor ki kell ezt kapcsolni, és a hosszab formát kell használni (<?php ?>), hogy a <?xml ?> formát is lehessen használni a szkripten belül. Másik megoldásként az XML fejlécet PHP-ból kell kiiratni, például <?php echo '<?xml version="1.0"'; ?> formában. Ha ki van kapcsolva, akkor kötelező a hosszabb nyitó jelölést használni (<?php ?>).

sql.safe_mode on|off

track_errors on|off

Bekapcsolásával a legutóbbi hibaüzenet mindig ott lesz a $php_errormsg globális változóban.

track_vars on|off

Bekapcsolt állapotban a környezeti (Environment), a GET, POST, Cookie és Server változók a $_ENV, $_GET, $_POST, $_COOKIE, és $_SERVER a nekik megfelelő szuper-globális asszociatív tömbökbe kerülnek értelemszerűen.

A PHP 4.0.3 és újabb verziókban a track_vars mindig be van kapcsolva.

upload_tmp_dir string

Ebbe az ideiglenes könyvtárba fogja a PHP elmenteni a weben feltöltött fájlokat. A könyvtárnak írhatónak kell lennie azon felhasználó számára, akinek alatt a PHP fut.

upload_max_filesize integer

Egy feltöltött fájl maximális mérete. Az érték bájtokban van megadva.

user_dir string

Annak a könyvtárnak a neve a felhasználók home könyvtárában, ahol a PHP fájlok vannak, például public_html.

warn_plus_overloading on|off

Engedélyezésével a PHP figyelmeztetést (warning) fog kiadni, ha a plusz (+) operátort használja stringekhez. Ezzel könnyebb megtalálni az újraírandó szkripteket, hogy a szövegösszefűzéshez a . operátort használják inkább.

Safe Mode beállítási lehetőségek

safe_mode on|off

Ki/bekapcsolja a PHP "safe mode" funkcióját. Lásd még a Biztonság és Safe Mode c. fejezeteket!

safe_mode_gid boolean

A PHP milyen vegyen figyelembe fájlok elérésekor: az UID-t (FALSE) vagy GID-t (TRUE) Lásd még: Safe Mode további információkért!

safe_mode_exec_dir string

Ha a PHP "safe mode"-ban fut, akkor system() és más külső programot futtató nyelvi elemek visszautasítják az itt megadott könyvtáron kívüli programok futtatását.

safe_mode_include_dir string

UID/GID ellenőrzés nem fut le, ha az itt megadott könyvtár(ak)ban lévő fájlok valamelyikét kell beilleszteni. Az itt megadott könyvtárnak szerepelnie kell az include_path direktívában is, vagy teljes elérési útvonalat kell használni.or full path must including).

PHP 4.2.0-tól kezdve itt is egynél több útvonal adható meg egymástól pontosvesszővel elválasztva az include_path direktívához hasonlóan.

A hibakereső (debugger) beállítási lehetőségei

debugger.host string

A DNS név vagy IP cím, amit a hibakereső használ.

debugger.port string

A portszám, amit a hibakereső használ.

debugger.enabled on|off

A hibakereső engedélyezése.

Kiterjesztés-betöltés beállítási lehetőségei

enable_dl on|off

Ez a beállítás igazán csak az Apache modulban hasznos. Beállítható vele, hogy a dl() függvény használható legyen-e az egyes virtuális szervereken vagy könyvtárakban.

Biztonsági szempontból ennek a kikapcsolása a javasolt. Dinamikus betöltéssel ki lehet kerülni minden safe_mode és open_basedir megkötést.

Alapbeállításban engedélyezett a dinamikus betöltés, kivéve safe-mode-ban. Safe-mode-ban soha nem lehet használni a dl() függvényt!

extension_dir string

Az a könyvtár, ahol a dinamikusan betölthető kiterjesztések vannak.

extension string

Mely dinamikusan betölthető kiterjesztés legyen már a PHP indulásakor alapbeállításban betöltve.

mSQL beállítási lehetőségek

msql.allow_persistent on|off

Meghatározza, hogy használható-e állandó (persistent) mSQL kapcsolat.

msql.max_persistent egész szám

Az állandó (persistent) mSQL kapcsolatok maximális száma process-enként.

msql.max_links egész szám

Az mSQL kapcsolatok maximális száma process-enként, beleértve az állandó (persistent) kapcsolatokat is.

PostgreSQL beállítási lehetőségek

pgsql.allow_persistent on|off

Meghatározza, hogy használható-e állandó (persistent) PostgreSQL kapcsolat.

pgsql.max_persistent egész szám

Az állandó (persistent) PostgreSQL kapcsolatok maximális száma process-enként.

pgsql.max_links egész szám

A PostgreSQL kapcsolatok maximális száma process-enként, beleértve az állandó (persistent) kapcsolatokat is.

SESAM beállítási lehetőségek

sesam_oml string

A BS2000 PLAM library nevét állítja be, ami a betöltendő SESAM driver modulokat tartalmazza. Ez szükséges a SESAM függvények működéséhez. A BS2000 PLAM library mindenképpen ACCESS=READ,SHARE=YES beállításokkal kell rendelkezzen, mivel az apache felhasználójának kell tudni olvasni azt.

sesam_configfile string

A SESAM beállításokat tartalmaó fájl neve. Ez szükséges a SESAM függvények működéséhez. A BS2000 fájl legyen olvasható az apache felhasználó számára is.

A beállításokat tartalmazó fájl általában a következőket tartalmazza (lásd a SESAM kézikönyvet):

CNF=B
NAM=K
NOTYPE

sesam_messagecatalog string

A SESAM üzenet fájl neve. A legtöbb esetben ez a beállítás szükségtelen. Ha a SESAM üzenet fájl nincs telepítve, a rendszer BS2000 üzenet fájl táblájában, ezzel a direktívával beállítható.

Az üzenet katalógus fájl ACCESS=READ,SHARE=YES beállításokkal kell rendelkezzen, hogy az apache is tudja olvasni azt.

Sybase beállítási lehetőségek

sybase.allow_persistent on|off

Meghatározza, hogy használható-e állandó (persistent) Sybase kapcsolat.

sybase.max_persistent egész szám

Az állandó (persistent) Sybase kapcsolatok maximális száma process-enként.

sybase.max_links egész szám

A Sybase kapcsolatok maximális száma process-enként, beleértve az állandó (persistent) kapcsolatokat is.

Sybase-CT beállítási lehetőségek

sybct.allow_persistent on|off

Meghatározza, hogy létrejöhet-e állandó (persistent) Sybase-CT kapcsolat. Alapbeállításban engedélyezett.

sybct.max_persistent egész szám

Az állandó (persistent) Sybase-CT kapcsolatok maximális száma process-enként. Alapbeállításban -1, ami azt jelenti, hogy nincs korlát.

sybct.max_links egész szám

A Sybase-CT kapcsolatok maximális száma process-enként, beleértve az állandó (persistent) kapcsolatokat is. Alapbeállításban -1, ami azt jelenti, hogy nincs korlát.

sybct.min_server_severity egész szám

Azok a szerver üzenetek, amik ezzel megegyező vagy nagyobb fontossággal rendelkeznek, figyelmeztetésként (warning) jelennek meg. Ez az érték szkriptből is módosítható a sybase_min_server_severity() függvényyel. Alapbeállításban 10, ami az jelenti, hogy "information severity" és afölötti értékekkel rendelkező üzenetek hibát generálnak.

sybct.min_client_severity egész szám

Azok a kliens üzenetek, amik ezzel megegyező vagy nagyobb fontossággal rendelkeznek, figyelmeztetésként (warning) jelennek meg. Ez az érték szkriptből is módosítható a sybase_min_client_severity()függvénnyel. Alapbeállításban 10, ami gyakorlatilag kikapcsolja az ilyen üzeneteket.

sybct.login_timeout egész szám

A maximális idő (másodpercben), amit a kapcsolódási kérés befejezésére várni kell, mielőtt hiba a visszatérési érték. Fontos, hogy ha a max_execution_time értéket eléri a szkript, amikor a kapcsolati kísérlet kifut az időből, a szkript le fog állni, mielőtt a létre nem jött kapcsolat miatt elvégzendő feladatokat teljesítené! Az alapbeállítás egy perc.

sybct.timeout egész szám

A maximális idő (másodpercben), amit a select_db kérés befejezésére várni kell, mielőtt hiba a visszatérési érték. Fontos, hogy ha a max_execution_time értéket eléri a szkript, amikor a select_db kísérlet kifut az időből, a szkript le fog állni, mielőtt a létre nem jött választás miatt elvégzendő feladatokat teljesítené! Alapbeállításban nincs ilyen korlát.

sybct.hostname string

A host neve ahonnan csatlakozni szeretnél. Ezt jeleníti meg az sp_who. Nincs alapbeállítású értéke.

Informix beállítási lehetőségek

ifx.allow_persistent on|off

Meghatározza, hogy létrejöhet-e állandó (persistent) Informix kapcsolat.

ifx.max_persistent egész szám

Az állandó (persistent) Informix kapcsolatok maximális száma process-enként.

ifx.max_links egész szám

Az Informix kapcsolatok maximális száma process-enként, beleértve az állandó (persistent) kapcsolatokat.

ifx.default_host string

Alapbeállítású host, ha a szkript írója nem ad meg semmit az ifx_connect() vagy ifx_pconnect() paramétereként.

ifx.default_user string

Alapbeállítású felhasználói azonosító, ha a szkript írója nem ad meg semmit az ifx_connect() vagy ifx_pconnect() paramétereként.

ifx.default_password string

Alapbeállítású jelszó, ha a szkript írója nem ad meg semmit az ifx_connect() vagy ifx_pconnect() paramétereként.

ifx.blobinfile on|off

Állítsd igazra, ha blob oszlopokat egy fájlban szeretnéd visszakapni, hamisra, ha a memóriában. Ezt a beállítást felülbírálhatod futásidőben az ifx_blobinfile_mode()-al.

ifx.textasvarchar on|off

Állítsd igazra, ha a TEXT oszlopokat normál string-ként szeretnéd visszakapni select kérésekben, hamisra, ha ha blob id paramétereket használsz inkább. Ezt a beállítást felülbírálhatod futásidőben az ifx_textasvarchar()-al.

ifx.byteasvarchar on|off

Állítsd igazra, ha a BYTE oszlopokat normál string-ként szeretnéd visszakapni select kérésekben, hamisra, ha blob id paramétereket használsz inkább. Ezt a beállítást felülbírálhatod futásidőben az ifx_textasvarchar()-al.

ifx.charasvarchar on|off

Állítsd igazra, ha nem szeretnéd visszakapni a CHAR oszlopok záró szóközeit.

ifx.nullformat on|off

Állítsd igazra, ha a NULL oszlopokat a "NULL" string-ként szeretnéd megkapni select kérésekben, hamisra, ha üres stringként (""). Ezt a beállítást felülbírálhatod futásidőben az ifx_nullformat()-al.

BC Math beállítási lehetőségek

bcmath.scale egész szám

A decimális számjegyek száma a bcmath függvények számára.

Böngésző-képességek beállítási lehetőségei

browscap string

A böngészők képességeit tartalmazó fájl neve. Lásd még: get_browser().

Muli-Byte String beállítási lehetőségek

mbstring.internal_encoding string

Az mbstring.internal_encoding az alapbeállítású belső karakterkódolást adja meg.

mbstring.http_input string

Az mbstring.http_input az alapbeállítású HTTP bemeneti karakterkódolást adja meg.

mbstring.http_output string

Az mbstring.http_output az alapbeállítású HTTP kimeneti karakterkódolást adja meg.

mbstring.detect_order string

Az mbstring.detect_order az alapbeállítású karakterkódolás detektálási sorrendet adja meg.

mbstring.substitute_character string

Az mbstring.substitute_character az ismeretlen kódú karakterek helyettesítő karakterét adja meg.

Exif konfigurációs direktívák

Az Exif automatikus átalakítást biztosít Unicode és JIS karakterkódolások között ha az mbstring modul elérhető. Először dekódolja a meghatározott karakterkészleti szerinti kommentet, majd az eredményt átkódolja egy másik karakterkészletnke megfelelően, amelynek egyeznie kell a HTTP kimenetével.

exif.encode_unicode string

exif.encode_unicode defines the characterset UNICODE user comments are handled. This defaults to ISO-8859-15 which should work for most non asian countries. The setting can be empty or must be an encoding supported by mbstring. If it is empty the current internal encoding of mbstring is used.

exif.decode_unicode_motorola string

exif.decode_unicode_motorola defines the image internal characterset for Unicode encoded user comments if image is in motorola byte order (big-endian). This setting cannot be empty but you can specify a list of encodings supported by mbstring. The default is UCS-2BE.

exif.decode_unicode_intel string

exif.decode_unicode_intel defines the image internal characterset for Unicode encoded user comments if image is in intel byte order (little-endian). This setting cannot be empty but you can specify a list of encodings supported by mbstring. The default is UCS-2LE.

exif.encode_jis string

exif.encode_jis defines the characterset JIS user comments are handled. This defaults to an empty value which forces the functions to use the current internal encoding of mbstring.

exif.decode_jis_motorola string

exif.decode_jis_motorola defines the image internal characterset for JIS encoded user comments if image is in motorola byte order (big-endian). This setting cannot be empty but you can specify a list of encodings supported by mbstring. The default is JIS.

exif.decode_jis_intel string

exif.decode_jis_intel defines the image internal characterset for JIS encoded user comments if image is in intel byte order (little-endian). This setting cannot be empty but you can specify a list of encodings supported by mbstring. The default is JIS.